ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး

0
145

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်တႄႉ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး
လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈတင်းလူင်ၼၼ်ႉ
မိူဝ်ႈႁဝ်း ၶၢတ်ႇသၢႆတႃ ၼိူဝ်ယိူင်းဢၢၼ်း ပဝ်ႉမၢႆႁေ
ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီၵူဝ် လီၵၢၵ်ႇ လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး
ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

(ႁိၼ်ႇၼရီႇၽူတ်ႉ)

ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး

ဝူၼ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လီလီၵွၼ်ႇလူး။

ၽရႅၵ်ႉဢႄႇၸတိူဝ်ႇ ၼႆႉ မိူဝ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ တႃႇတေထႆႇၸိူင်း တီႈႁူင်းၵၢၼ် ဢႅမ်ႇၵျီႇဢႅမ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၽူႈ ထတ်းလိူၵ်ႈ မၢႆၵႂၢမ်းဝႃႈ “မၼ်းဢမ်ႇမေႃၵႃႈၸိူင်း၊ ႁူဝ်ၵေႃႈ လွမ်ႈလွမ်ႈဝႆႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႃႉတႄႉမေႃၵႃႈဢိတ်း ဢွတ်း” ၼႆယဝ်ႉ။ ပီဢၼ်မၼ်းထုၵ်ႇ ထတ်းဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီ 1933။ ပီဢၼ်မၼ်း တႄႇမီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင် မႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ပဵၼ်ၸၢႆးၸိူင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်သေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းႁေႃးလီးဝုတ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈ ၵႃႈၶႅၼ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉ။

ဢႄႇၸတိူဝ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်မၼ်းထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ၼၼ်ႉ ႁွႆႈဝႆႉတီႈ ငွႆးၾႆး ႁိမ်းႁူဝ်ၼွၼ်းမၼ်း ယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢႆၵႂၢမ်းဝႃႈ ပိင်းသိင်ႉလုၼ်ၽႃတီႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ဢိုတ်းဢမ်ဢၢတ်း ႁေဢမ်ႇပေႃးလႅတ်းသႅဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုၼ်ႇၽႃတီႇၼႆႉ  လိူဝ်သေပဵၼ်မႃး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင် ၸၢဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈမႃး ပဵၼ် ၶူးလၢႆးပူင်သွၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈဢွင်ႇမၢၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

သူဝ်ႇၶရေးတီး လႆႈထုၵ်ႇၽူႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၶဝ် မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်ဢၵျၢင်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်လူႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈပူင်သွၼ် သူဝ်ႇၶရေးတီးၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းတိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈတၢင်းႁူႉ ပလေႇထူဝ်ႇ၊ ဢႄႉရိတ်ႉၸတူဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ပွင်ႈပၢႆသူဝ်ႇၶရေးတီး ၵေႃႈလႆႈပိုၼ်ၽႄတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၶဝ် လိုဝ်းလင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈ လုမ်ႈၽႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ ပီႇတႃႇ ၵျေတိၼ်ႇၼီႇယိူဝ်ႇ တိုၵ်ႉယူႇ ၸၼ်ႉသီႇၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်မၼ်း ၼၢင်းၽိလိတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ………

“ပီတႃႇ ၵျေတိၼ်ႇၼီႇယိူဝ်ႇ၊ မႂ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈလႆႈၶႆ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈ ၶွင်ႇၼဝ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တေပဵၼ်မႃး သေပွၵ်ႈသေၸၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ” ၼႆ ႁင်းမၼ်း တႃႇသေႇယဝ်ႉ။

ပီႇတႃႇၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဢသၢၵ်ႈမၼ်းလႆႈ 26 ၵေႃႈယင်းဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈ မေႃလိၵ်ႈ လီလီၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေ တႆးၵေႃႉမၼ်း လူၼႄမၼ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်ၼႃႇပူဝ်ႇလီႇယၢၼ်ႇႁေး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ တၢင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၽဝမၼ်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈမၼ်းၵႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၽိတ်းပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေ မေႃလိၵ်ႈၶႅၼ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ပၢႆတႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇပပ်ႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။ ပပ်ႉလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မီးၸိုဝ်းဝႃႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်း ၽိလိတ်ႉ သူၽိတ်းပိူင်ႈ ယဝ်ႉ (Mrs. Phillips, You Were Wrong) ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လူႇဝီႇသႃႇ မေႇဢႄလၵွတ်ႉ ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈမၼ်း တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် မႄႈဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ယဝ်ႉ။

လူႇဝီႇသႃႇ ၼႆႉ တႅမ်ႇဢွၵ်ႇၸိူင်း Little Women ၼၼ်ႉလႄႈထႅင်ႈၸိူင်း လၢႆလၢႆႁူဝ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်း ၵမ်ၶဝ်သေ ပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၽေတူဝ်းပိၼ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃယိပ်း တြေႃးလီလီ၊ သမ်ႉထႅင်ႈ လိူဝ်သေ ၶႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၶိူင်ႈတွႆႇတိုင်ႈယဝ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈ တႅမ်ႈၽဵင်း သဵင်ၶွင်တူဝ် ႁင်းၵူၺ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ်မၼ်းၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇထၢင်ႇ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေ မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း လူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၽေတူဝ်းပိၼ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်းမႃး ၽူႈမီးပရႃႇမီႇ ယႂ်ႇသုင် လႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵၢၼ် ပၢႆးမွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ႁိၼ်ႇၼရီႇၵူဝ်ႇ ဢႃလူႇသူဝ်ႇၼႆႉ ပေႃႈမႄႈမၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၶူးပူင်သွၼ်မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ မၼ်းၼႆႉ သဵင်ဢမ်ႇလီ၊ တႃႇတေပဵၼ် ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃလူႇသူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မႃး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းလိုဝ်းလင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သၢဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ……..

ၸဝ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶျႃးလ် တႃႇဝိၼ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႇပေႃးမၼ်း လႄႈ ၶူးပူင်သွၼ်မၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၺၢၼ်ႇထိုင်ႉ ၼိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ။

ၽူႈပဵၼ်တီႇ ပဵၼ်ထႅၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးၶူင်သၢင်ႈ ေဝႃးတတ်ႉၸၼ ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢမ်ႇတဵမ်ပျႃး ၼႆသေ လႆႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။ သမ်ႉထႅင်ႈ ၵွၼ်ႇမိူဝ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်လူင်မၼ်း ပႆႇဢွင်ႇမၢၼ်ႁေၵူၼ်း ၼႂ်းလူၵ်ႈ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ပႆႇလႆႈမႃးလႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းၵၢၼ် လွင်ႈလီဢၢမ်းလူင် တတ်ႉၸၼ ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ ၸၢၵ်ႈၽႆး၊ မၢၵ်ႇၽႆး ၸၵႂႃႇ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ 1300  ပၢႆပၢႆၽူႈၶူင်သၢင်ႈလူင် ဢႅတ်ႉတီႇသိၼ်ႇ ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇမေႃသွၼ်မၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼိုၵ်းထိူင်း၊ သွၼ်သင်လၢတ်ႈသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇေမႃတွင်းလႆႈသေဢိတ်း ၼႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႈလူင် ဢၼ်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်း ဢႅဝ်းပိူတ်ႉ ဢၢႆးၸတၢႆးၼႆႉ တေႃႇထိုင်သီႇၶူပ်ႇ တမ်ႉပႆႇမေႃ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း။ တေႃႇထိုင် ၸဵတ်းၶူပ်ႇၵေႃႈပႆႇမေႃလိၵ်ႈ။ မေႃသွၼ်မၼ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၺၢၼ်ႇ ၼိုၵ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ၊ ယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈလႆႈၶႆ ၼႆႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး …….

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးထၢတ်ႈလႄႈ ပၢႆးၸၢပ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း လူႇဝီ ပူဝ်ၸတႃ ၼႆႉၵေႃႈမိူဝ်ႈယူႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူဝ်းထၢင်ႈ ထၢင်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈတွပ်ႇ ၽႃႇသႃႇပၢႆးထၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈ လွင်းပႃရၵူႇ 22 ၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇဝႆႉ မၢႆ 15 ပုၼ်ႉ ၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၵေႃႉဢၼ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁူႉႁၼ် သေၽႃးတြႃး ပၢႆးရုပ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သိပ်းပႅတ်ႇ ၸဝ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉလူင် ဢၢႆးၸႅၵ်းၼိဝ်း တၢၼ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ၼႂ်းလူၵ်ႈ ယွၼ်ႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဝူၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶႅၵ်းႁၢင်ႈလူင် ရူဝ်ႇတိၼ်ႇ ၼႆႉ ပေႃႈမၼ်းယၢမ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၼႆႉ လႆႈလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇတဵမ် ပျႃး ဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈရူဝ်ႇတိၼ်ႇ လဝ်ႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၾၢႆႇၶႅၵ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ပဵၼ်သမ်းၵမ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ လုင်းမၼ်း ၵေႃႈ ယၢမ်ႈဝႃႈႁင်းမၼ်းဝႃႈ ဢၢႆႈၼႆႉ သွၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းလူၵ်ႈ ယွၼ်ႉပပ်ႉၸိူင်း “ပွႆးတိုၵ်းလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်” ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸၢဝ်းရသျႃး တေႃႇၸတွႆး ၼႆႉ ၵူၺ်းလႆႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ သွၼ်ပၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်း ၶႂ်ႈသွၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆ ယၢမ်ႈလႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လွင်ႈလူတ်ႉ လွင်ႈၵႃးလႄႈ သေထးလူင် ၸၢဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁိၼ်ၼရီၽူတ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇ ပဵၼ်တူဝ်ပဵၼ် တိၼ်ႇႁေ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း ပဵၼ်ႁႃႈပွၵ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၽူႈဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ လိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း လၢၵ်ႇလၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်တီး ႁူဝ်ပၢၵ်သၢဝ်း ၸတၢၼ်ႇၶျႃၶျီႇ ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉ ႁူၵ်းယဝ်ႉ။ ၽဝမၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းမႃး ပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇယဝ်ႉ ထိုင်ဢႃႇယူႉ 62 မႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈပဵၼ် ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပရိတိၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ယွၼ်ႉပပ်ႉၸိူင်း “သဵင်ၶၼ် ၼူၵ်ႉဢႅၼ်ႇၽႃႉ” ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ရိတ်ႉၶျတ်ႉၽတ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ တင်းပပ်ႉၸိူင်း ဢွၼ်ႇမၼ်းႁေ ၶဝ်ႈႁူင်းၽိမ်းလိၵ်ႈ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ၊ ထုၵ်ႇၽူႈ ပိုၼ်ၽႄလိၵ်ႈ 18 ၵေႃႉ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈပပ်ႉၸိူင်း မၼ်းယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး 1970 မိူဝ်ႈ ႁူင်းၽိမ်းလိၵ်ႈ မႅၵ်ႉၵမီႇလၼ်ႇ ႁပ်ႉၽိမ်းပပ်ႉၸိူင်း၊ ႁပ်ႉပိုၼ်ၽႄ ပပ်ႉၸိူင်း မၼ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်မႃးၽူႈဢွင်ႇမၢၼ် လိုဝ်းလင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထႅင်ႈႁႃႈပီ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၺ်း ပပ်ႉၸိူင်းမၼ်းၼႆႉ လႆႈၶၢႆပဵၼ်  7 လၢၼ်ႉပပ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ်လူင် ဢႃးလီးပပ သေထးလူင် မိူင်းၶႄႇ ၵျႅၵ်ႉမ ၼႆႉ ယွၼ်းၶဝ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ႁႃးဝတ်ႉ သိပ်းပွၵ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ တင်းသိပ်းပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တင်းတႆးၵေႃႉမၼ်း 5 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယွၼ်းၶဝ်ႈၵၢၼ် ပဵၼ်ႁၢၼ် တႆးၵေႃႉ မၼ်းလႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈ ပဵၼ်ႁၢၼ် တင်း 5 ၵေႃႉ မၼ်းၵူၺ်းလႆႈထုၵ်ႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ၊ သမ်ႉထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းၶဝ်ႈ ႁူင်းၵၢၼ် ၶျေႇဢႅပ်ႉၸီႇ (KFC) ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႉ လဵဝ်ၵူၺ်း လႆႈထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈတၢင်းမိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးထႅင်ႈ ၵူၼ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉလႄႈ လွင်ႈတၢင်း လၢႆလၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ……..

မိူဝ်ႈလဵဝ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈထူပ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း၊ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း၊ လွင်ႇဢမ်ႇပႆႇ ဢွင်ႇမၢၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိုင် ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႈ။ ၵွပ်ႈၸႂ်လဵၵ်ႉၼွႆႉ မွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆႁေၵွၼ်ႇလႃႈ၊ ဝူၼ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ၼႆသေယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢမ်းတၢမ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈၶဝ်သေ ႁွမ်ႁႅင်း ပႅင်းတူဝ်မႂ်ႇ ၸႂ်မႂ်ႇ သိုပ်ႇတိုင်ႈၶိုၼ်ႈ ၼႃႈၵႂႃႇ တူၺ်း ထႅင်ႈလူး ၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်း – Consider This ႁင်း Jack Canfield တင်း Mark V.Hansen

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း (မိူင်းၶုၼ်)

09/07/2018

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here