ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင် ။


ဝၼ်းတီႈ 13/06/2018 ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ယႃယု 58 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူၺ်းတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း SNDP မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  – “ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႅတ်းသႅဝ်း သႂ်ႇၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်လီ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ဢႃယု 58 ၵိူတ်ႇတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်ၸွမ်းၼၢင်းဢူင်းၼီႇ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ တႄႇၶဝ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းပီ 2012 တေႃႇပေႃးသဵင်ႈမုၼ်၊ ယူႇတီႈလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးလႄႈ ပေႃးမႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတေလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/06/2018 တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here