ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Photo by – Facebook Nam Kham/ မိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ(SNDP)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉသၢႆလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလီ 7 February 2019 ၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးမင်ႇၵလႃႇၸိုၼ်ႈသႂ် တူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၼႆ မီးၵႂၢမ်း သူင်ႇယိုၼ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇဢေႃႈ။

ပီႈၼွင်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈၶႃႈ – ပေႃးထိုင်ဝၼ်း 7 February မႃးၸိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇယၢၼ်မိူင်း ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇႁဵတ်းပွႆး ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢီႈ ၼင်ႇဝႃႈ – ဝၼ်းမိူင်းတႆး၊ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး – ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇသေ ၵုမ်ႇထဵင်ၵၼ် ၸီႉၼႄးၵၼ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် မိူၼ်ႁၢင်ႈ ယိူင်း ဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၶုၵ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉႁၼ် လွင်ႈမၵ်းမၢႆဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ တၢင်း ၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်သွၼ် တီႈ 7 February, 1947 သေ လႄႈ သိုပ်ႇပွင်သၢင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းႁၢႆဝႆႉယဝ်ႉ။

တၢင်းၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၽႂ်ၽႂ်မၼ်းမၼ်း ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင် မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ မိူဝ်းၼႃႈၵႂႃႇ – ၼင်ႇဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႆႉၼၼ်ႉ၊ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတင်းလၢႆ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်း 7 February ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈယိူင်းထိုင်
– ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၸၵ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၼ် ယၼ်ၼိူဝ်မႃႇၽႂ်မၼ်း
– ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၵၢၼ်သွၼ်ဝၼ်းလင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း
– ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ယိုၼ်ႈဢဝ်လႆႈသုၼ်ႇတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။
တႃႇတေႇၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ႁုၼ်ႉပၢဝ်ႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈလႆႈ။

– လုၵ်ႉတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉလဵဝ်ၽႂ်မၼ်း ၶႂ်ႈမီးၸႂ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်၊
– ၸိူဝ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႇပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းၽႂ်မၼ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မူႇမုၵ်ႉၽုင်ၸုမ်းတင်းလၢႆ ၸိူဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းပဝ်ႉမၢႆမိူၼ်ၵၼ် ၸင်ႇၶွတ်ႇၽၼ်ႈၸုင်မိုဝ်း ပွင်သၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆၸိုင် ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ လႆႈယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇၵွႆႈၸီႉၼႄး ၶႃႉၶၢႆ ထဵင်မေႃးၵၼ် ၸွမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈလီတႃႇႁဝ်းၼႆႉသေ၊ ၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ (From Unit to Unity) ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်း ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈႁႂ်ႈသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းယဝ်ႉ သိုပ်ႇယၢင်ႈၶိုၼ်ႈယိုၼ်းဢဝ် သုၼ်ႇထုၵ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်တီႈၵၢၼ်မိူင်းသေလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ သူင်ႇယိုၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈမႃး ယူႇဢေႃႈ။

ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်
တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ)

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here