ပလိၵ်ႈထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈတႆး ၵဵပ်းငိုၼ်းသူင်ႇၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းလီ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလမ်းပုၼ်း ၵဵပ်းလႆႈငိုၼ်းသေ ပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ပလိၵ်ႈထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 07/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸဵမ်း ၶမ်းလႅင်းဢႃယု 33 လႄႈ ၸၢႆးယွတ်ႈ   လုင်းဝိဢႃယု 24 ပီ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႄးဢွမ်မူင်း(ၼႃႇလီႇ) တီႈၵၢတ်ႇၼွင်ၻွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵဵပ်းလႆႈငိုၼ်းတီႈႁိမ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပၼ်ပလိၵ်ႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၸွႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွမ်းႁႃၸဝ်ႈၶွင်။

ၸၢႆးၸဵမ်း ၶမ်းလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းလႆႈငိုၼ်း တီႈႁိမ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပၼ်တီႈၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇဢဝ်မႃးပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ    ယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းလီ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝႃႈၼႆ။ လမ်းပုၼ်းၼႆႉတိတ်းၸပ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈႁင်းၶေႃ၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း မီးတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼပ်ႉမိုၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here