Wednesday, July 17, 2024

ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆး 2 သႅၼ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလမ်ႇမၢၵ်ႈၵူၼ်းၸူးငၢႆႈၶဝ် ႁႃငိုၼ်းတၢင်းဢွမ်ႈတၢင်းလတ်းၼမ်လိူင်ႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသိုဝ်ႈသႂ်သမ်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇ မၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း တုၵ်ႉယဝ်ႉတုၵ်ႉထႅင်ႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႄႇႁႃလၵ်ႉၸူၼ်ပိူၼ်ႈ မီးၵူႈလိူၼ်။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ သုမ်းငိုၼ်းထႆး ဢမ်ႇယွမ်း 2 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 10/06/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်းၵဝ်ႈၸၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 4-5 ၵေႃႉ ႁေႃႈၵႃးမႃးၵိုတ်းတၢင်းၼႃႈ ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတေမႃးၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်။ ဝၢႆးၶဝ်ႈ ၵႂႃႇယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်မူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸူၵ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶိူင်ႈသျွတ်ႉၾႆးၾႃႉ ၊ ၵွင်ႈပွတ်း ၊ ၶွၼ်ႉလဵၵ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးငႃသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႅတ်း ၶူၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်း 4-5 ၵေႃႉ ႁေႃႈၵႃးမႃးၵိုတ်းဝႆႉ တၢင်းၼႃႈသႅင်ႇသေ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းသႅင်ႇၶဝ် ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတေမႃးၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်ၼႆသေ ၸင်ႇၸူၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

ပေႃႉထုပ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်တီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်ၵူဝ်ႁႄသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ပၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 2 သႅၼ် ငိုၼ်းထႆး။ ဝၢႆးၶဝ်လႆႈငိုၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်သေ ဢွၵ်ႇႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈႁုၵ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ယူႇသႃႇၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်းသေပွၵ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼမ်လိူင်ႇ မႃးၵူႈလိူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႄႉၵင်ႈပၼ်တႄႉတႄႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပေႃးပဵၼ်ၵိဝ်ႇလဵၵ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၶၢတ်ႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ပႃးၾူၼ်း ၊ ပႃးဢႅပ်ႇငိုၼ်း ၵႂႃႇၵူၺ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလမ်း ၸၵ်ႉလမ်းႁိမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈပိုတ်ႇႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းပိုတ်ႇၸဝ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႆႉမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ် လၵ်ႉလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း တႃႇႁိမ်ၸူၼ်ငိုၼ်းၶမ်းယူႇတႃႇသေႇၼႆ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ –

“ၵူၼ်းႁၢႆႉလူင် ၼမ်ပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်တီႉၺွပ်းၵႃႈႁိုဝ်။ ဢမ်ႇႁၼ်တီႉလႆႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေပွၵ်ႈ။ တေႃႈၼင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း လၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆးတီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးၸူၼ်။ ပေႃးပဵၼ်လၢၼ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇၸဝ်ႉၸဝ်ႉႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပႂ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇဝႆႉသတိတႄႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းသွႆး ၼႂ်းၵိဝ်ႇလပ်းသိင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်။ ပေႃးဢမ်ႇမီးသွင်သၢမ်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၶူၼ်တၢင်းလူင်တႄႉ ႁတ်းၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးပႃးၾူၼ်းဝႃႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉလမ်းၸွမ်းလင်သေ ၸၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်”- ဝႃႈၼႆ။  

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼမ်။ မၢင်ၸိူဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းလႄႈ သိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် တီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၵၢၼ်သင်ႇသွၼ်ၵၼ် လႆႈသေပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးသင်။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်သိူဝ် ဢႃယု 40 ပၢႆ ၺႃးယိုဝ်း တီႈၾၢႆႇလင် လုမ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢႆထင်တီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈ ႁူႉ ၶီႇၵႃးဝီႊၵူဝ်ႊ Vigo လမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇယဝ်ႉႁေႃႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း