တႆးသွင်ၽူဝ်မေး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉ – ၵူၼ်းလူင်းၸွႆႈတၢႆၸွမ်း

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ဝႅၼ်တူၵ်းမႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး တီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉ ၸႂ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ/ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈ-ပႃးၵၼ်ၸူမ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးပၢၼ်း ဢႃယု 31 ပီ တင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇ ဢႃယု 20 ပီ သွင်ၶႃၽူဝ်မေးၽိတ်း မေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇ ဝႅၼ်တူၵ်းမႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး တီႈၶူဝ်သင်ႈႁီႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၸၢႆးပၢၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉၼႆသေ ႁွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ/ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူင်းၸွႆႈၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်း ဢၼ်ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆသေ ၵမ်းၼႆႉ ၸၢႆးသႅင် ဢႃယု 22 ပီ ဝႅၼ်တူၵ်းမႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃးသေ တေဢၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၼၢင်းၶိၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး- ၵူၺ်းဢမ်ႇ ၸွႆႈလႆႈသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တင်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈထဵတ်ႈထၢမ် ၸၢႆးပၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းၶိၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵွၼ်ႇဝၼ်း တေ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးပၢၼ်းတင်းမေးမၼ်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၸၢႆးပၢၼ်း လႆႈႁၼ် တီႈၶေႃးမေးမၼ်းၸၢႆး မီးႁွႆးသီလႅင်/ႁွႆးၸုပ်ႇဝႆႉသေ ထၢင်ႇဝႃႈ မေးမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈမၢဝ်ႇမႂ်ႇ။ မီးၽူဝ်မႂ်ႇထႅင်ႈ ၼႆသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးပၢၼ်း ႁွင်ႉမေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းမၼ်းၸၢႆး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးပၢၼ်း ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈတေမႃးပၼ်ၼၢင်းၶိၼ်ႇၵိၼ် ႁဵတ်းၼၼ် ၶဝ်သွင် ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈသေ ၵေႃႉမေး ၼၢင်းၶိၼ်ႇတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်သေ ဝႅၼ်တူၵ်းမႄႈ ၼမ်ႉၸဝ်ႈ ၽယႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးပၢၼ်း ဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉသေ ၸႂ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸွမ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူင်းၸွႆႈဢဝ်ၼၢင်းၶိၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းၼႆ ၵမ်းၼႆႉ ၸၢႆးသႅင် ဢႃယု 22 ပီ ဝႅၼ် တူၵ်း ၼမ်ႉသေ တေၵႂႃႇၸွႆႈၼၢင်းၶိၼ်ႇၼႆလႄႈ ယွၼ်ႉတေဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉၸႅဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢမ်ႇပေႉလႆႈႁႅင်းၼမ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ႁဵတ်းၼၼ်သေ လႆႈလူႉတၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈလူင်းၵုမ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆၼၢင်းၶိၼ်ႇတင်း ၸၢႆးသႅင် ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၼိူဝ်ၾင်ႇ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလူင်းဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပၢၼ်း၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇလႄႈ ၸၢႆးသႅင် ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး တင်း 3 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးပၢၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉ မဝ်တႃးသီ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – Thairath

Photo – Thairath

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here