Friday, March 1, 2024

ၶူဝ်မႂ်ႇသႅၼ်ဝီ သၢင်ႈယဝ်ႉ ပၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇတႆႇၵႂႃႇမႃး လႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

ၶူဝ်သႅၼ်ဝီ ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ ၵူၼ်ႇပင်းဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သၢမ်လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပၼ်ရူတ်ႉၵႃးတႆႇၵႂႃႇမႃး လႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။  

ဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 ၶူဝ်မႂ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ပဵၼ်ၶူဝ်ပႅၼ်ႈသေ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ရူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇ တႆႇၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၶူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႇၵွႆ
ႁၢင်ႈၶူဝ်ၵဝ်ႇသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႇၵွႆ (ၵူၼ်ႇပင်း)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 6 ၼႆႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး လႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈလႅၼ်ၸပ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ တီႈၶူဝ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလီတႄႉ ပႆႇပၼ် လတ်းၵႂႃႇမႃး တိုၵ်ႉ မီးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸၢင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်လိူတ်ႇမႆႈဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ မိူဝ်ႈၶဝ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းၽႂ်ၽႅဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉၼႆလႄႈ တီႈၶူဝ်လႅၼ်ၸပ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်တီႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇထိုင်ဝႆႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၶူဝ်သႅၼ်ဝီၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ – မူႇၸေႊ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မိူင်းတႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉ ၶူဝ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ ယႃႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ၵၢႆႇၶူဝ်ၼႆႉ တႃႇၵႂႃႇမႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃးတေၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင် တေလႆႈမႃးတၢင်း ၸေႈဢူ – ၼမ်ႉၶႆႉ – ၵျႃႇယၢင်ႇ – မိူင်းယၢင်း – လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ။ တၢင်းထိူၼ်ႇၵေႃႈ မီးယူႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႅပ်ႈတေ ဢဝ်တၢင်း ႁတ်းႁၢၼ် တၢင်းလႅတ်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵႂႃႇမႃးၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်လိူတ်ႇမႆႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လႅင်းၾူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းၵေႃႈမီးၼမ် တေႃႈၼင်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ၺႃးမၢၵ်ႇသေ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈလႂ် တၢႆၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေၵႆၵၼ် 30 လၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/1/2024 ၼၼ်ႉ ၶူဝ်ၸေႈဢႅၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်း သၢင်ႈမႂ်ႇဝႆႉ တၢၼ်ႇမွၵ်ႈၵႃးဢွၼ်ႇတႆႇလတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သီႇပေႃႉ – လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၶူဝ်ၸႄႈဢႅၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သီႇပေႃႉ-လႃႈသဵဝ်ႈၼႆ့ ထုၵ်ႇႁၢၵ်းပင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉၶူဝ်တႆႇ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တီႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶူဝ် ၼမ်ႉတိင် ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ၶူဝ်သႅၼ်ဝီ၊ ၶူဝ်ၸေႈဢႅၼ်ႇ၊ ၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး၊ ၶူဝ်ၼႃးၵွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း