တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆတီႈ

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယႄး) လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ႁိမ်း 20 လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယႄး) လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ (ပၢင်ႇၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လုၵ်ႉၾၢႆႇၼမ်ႉမၢဝ်း မႃးတၢင်းၾၢႆႇၼႆႉၼမ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီး 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇၶမ်း ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လူႉလႅဝ်ၵေႃႈမီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင် ၾၢႆႇတႄႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆပႃး” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း တ ဢၢင်း TNLA ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆၾၢႆႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉ ပေႃႈ၊ တႃႈႁိူဝ်းၼွင်ယၢင်း၊ ၸႄႈလၢၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တင်းမူတ်း မီး 19 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 3 လၵ်း တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here