ၸဝ်ႈၾႃႉဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ တူၼ်လိုၼ်းသုတ်း ၼွၼ်းၽႄး ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 99 ပီ

ၸဝ်ႈၾႃႉဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉတူၼ်လိုၼ်းသုတ်း ၸဝ်ႈၸိင်ႇၺုၼ်ႉ ၼွၼ်းၽႄး ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 99 ပီ။

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6:30 မူင်း ၸဝ်ႈၸိင်ႇၺုၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ တူၼ်လိုၼ်းသုတ်းၸၢမ်ႇပူႈ ၼွၼ်းၽႄးၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 99 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈ ဢွၵ်းဢေႃတိပ်ႇလႄႈ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တေလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်    ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 /5/2018 တီႈဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ။

ၸၢႆးသႅၼ်ႁၵ်ႉတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃး ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈယူႇလီ လုၵ်ႈလၢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈတူၼ်ႈတီး ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးတီႈႁိူၼ်းယူႇလႆႈမွၵ်ႈ 6 ဝၼ်းၵေႃႈ ၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ တီႈတူၼ်းတီး၊ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢိင်းၵ   လဵတ်ႈသေတိုၵ်းတေႃးၵျပၢၼ်ႇ၊ 1952 ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၸိင်ႇၺုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးတူၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇၸွမ်း ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်မိူဝ်ႈပီ 1947 ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢႃၼႃႇ 1962 ၼေႇဝိၼ်းတီႉၺွပ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈလႆႈ 6 ပီ ။ ဝၢႆးပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယူႇတူဝ်မိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း မႃးသေ ပဵၼ်ၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတေႃႇပေႃးၼွၼ်းၽႄးၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸိင်ႇၺုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶုၼ်ယူဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းထွၼ်း ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 /5/ 1920 တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼၢင်းႁၢၼ်ၼူၺ်း မီးလုၵ်ႈယိင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here