ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သီႇပေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉယၢင်းတင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉ ယၢင်းတင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သွင်ဢိူင်ႇၼႆႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈ တႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၶူဝ်၊ ၼမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈမီး ပေႃႇလသီႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ မိူၼ်ဝႃႈ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၼ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ပႃးၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး။ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၵဵပ်းသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လွင်ႈၼမ်ႉ လွင်ႈၶူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယူတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေဢွၼ်ၵၼ် ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇဢၼ်ပွင် ပဵၼ်လႆႈ ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး/ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ယွၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵႆႉလႆႈပဵၼ်ၽေးဢုၿၢတ်ႈယူႇတႃႇသေႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵၢင် ၽေးၾႆး ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၸင်ႈပဵၼ် ၽေးၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈႁႄႉၽေးၾႆးၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/05/2018 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇ သွင်ၵႄးလႄႈ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here