ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12:40 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈတၢင်းလူင်းလွႆမွင်ႇပူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸၼ်ႇၶိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လႆႈတၢႆထင်တီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶွမ်ႊပၼီႊသုၼ်ႉ မဵတ်ႉဢူးယေႇၵျေႃႇ လႆႈၶႂၢင်ႉတေႃႉဝူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း(ပႃႊမိတ်ႊ) တႃႇဝူဝ်း 100 တူဝ်။ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မႃး ၸွမ်းၵၼ် 5 လမ်း၊ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် တၢင်ႇဝူဝ်းမႃး 20 တူဝ်။ ၵႃးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းသမ်ႉ မီးၵူၼ်းၼႂ်းမၼ်း 3 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းႁေႃႈ၊ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၺ်းဝူဝ်း။ ၵႃးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးမႃးဢွၼ်တၢင်း/ ၼမ်းၼႃႈမႃး။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၺႃးယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉတီႈဢူၵ်းသေ ဢမ်ႇတၢႆၵမ်းလဵဝ် ႁေႃႈလႅၼ်ႈထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းလူတ်ႉသေ ႁေႃႈတမ်သႂ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ထႅင်ႈၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႂ်းၵႃးသမ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်ၺႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ သတဵတ်ႉ(ၶ) မိၼ်ႉၼၢႆႇ၊ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး(သႃႈပယႃႇ)သမ်ႉ ၼေႇမဵဝ်း ထုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းတူၺ်းဝူဝ်းသမ်ႉ ဢွင်ႇၼၢႆႇထေး ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သီႇပေႃႉ လႆႈၼမ်းဢဝ်တူဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – နယ်စည်းမခြားပရဟိတအသင်း

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here