Saturday, June 15, 2024

ပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ သွင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈထႆး

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပဵၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း၊ သူၼ်ၼႃးပႃးၸဵမ်မၢင်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး
Photo by – add fang life/ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်၊ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ ၶဝ်ႈဝဵင်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၵူဝ်ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းယိုဝ်း၊ ၼမ်ႉႁူႉႁႆး၊ ၸီႉၸေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈ ဝႃႈႁၢမ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ တေမီးထႅင်ႈပဵၼ်လၢႆမူႇဝၢၼ်ႈၶႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းမီးပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ယူႇဝႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႈ ၵႂႃႇ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းၸႂ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမိူဝ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႇမူႇဝၢၼ်ႈႁၼ်ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်သေ ဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းယူႇၵၼ် ၶႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈထႆး ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆႉသေ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ ယဵတ်ႇၶွၵ်ႇ ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ ။

“ဢၼ်ၶႃႈႁူႉၸၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတမ်ႇၼူတ်ႇထႆးၺွပ်းလႆႈသေ ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်းတူဝ် ၺႃးတၢမ်ႇ ၶွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း တေမီးထႅင်းတင်းၼမ် လွင်ႈတမ်ႇၼူတ်ႇထႆးတီႉလႆႈသေ ယဵတ်ႈ ၶွၵ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၺႃးတီႉ ၺွပ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇသီ မူႇ 1 ဢိူင်ႇမလိၵႃး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်း 16 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈ 5 ၵေႃႉ ၸၢႆး 11 ၵေႃႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၸႅတ်ႈထၢမ်ၶဝ် လႆႈ ႁူႉဝႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် တီႈဝဵင်းပႃႇပဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႈၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ add fang life (ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး) ၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ မီးဝႆႉ 2 မုင်ႉ ႁေႃႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 8 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႉသီႇ၊ ပွၵ်ႉႁူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ 758 ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမႁႃႇၵျႃႇ S3 တူဝ်၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၊ သိုၵ်း SSPP လႄႈ သိုၵ်း RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း