Wednesday, July 24, 2024

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼိူဝ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၵေႃႉ ပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တႃႇတေႃႇသူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈၵမ်ၸႃတႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း၊ လႆႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ဝၢၼ်ႇႁဵတ်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းၽုၵ်ႇၾင်မႃး ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁဝ်း လႆႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃႈ – ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 65 ပီ။

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်
Photo by – SHAN/ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼွႆႉလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “လႆႈတႅပ်းတတ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇပူၼ်ႉတၢင်းတုၵ်ႉၶယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပူၼ်ႉတင်းတုၵ်ႉၶ မိူၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေဢဝ်ၼႃႈဢူၵ်း ႁဵတ်းတမ်ႇတိူင်းသေတိုၵ်း တေႃးၵႂႃႇဢမ်ႇသုတ်ႈဢမ်ႇႁူၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးသွၼ်ႇတူၺ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးၼႆႉၸိုင် ပေႃးႁွတ်ႈထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ တေၶွပ်ႈတဵမ် 65 ပီယဝ်ႉ။   ၵွပ်ႈသင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ပႆႇဢွင်ႇပႆႇထိုင်တီႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ယိင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ် ယိင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ဢမ်ႇမေႃႁူမ်ႈႁွမ်းပဵၼ် ဢၼ် လဵဝ်ၵၼ်သေ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်။ ဢၼ်ပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ႁႅင်းတီႈသုတ်းသမ်ႉ သိုၵ်း တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ။ မိူၼ်ပိုတ်ႇတၢင်းပၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းသေ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်း၊ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း။

ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈတႆးသေၶိုၼ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး – ဝႆႉငိူၼ်ႈပၼ်ႁွႆးၸတ်ႉငၢၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ႁူဝ်ၸႂ်သင်ၶၸဝ်ႈ တႅၵ်ႇ ပဵၼ်သွင်ပႃႈသွင်ၵိူင်း ၵိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်းၸၢၼ်း သေ ပီႈၼွင်ႈၵၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈၵၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႆႈ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 31 ၵေႃႉ ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တေႃႇသူႈတႃႇမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉ လွင်ႈႁဝ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ တႃတေဢမ်ႇလပ်းလႆႈ။ သင်ၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ် ယူႇၼႆ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေတိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတၢၼ်ႇႁိုဝ်! ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင် ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမိူင်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေၵတ်းယဵၼ် ပေႃးတေ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇသေပဵၼ်မႃးၵွၼ်ႈလဵဝ်မမ်ႈလဵဝ်ႈၵၼ်မႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ် ……. ။

ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်လၵ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၽႃႇသႃႇသႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈဝႃႈ – လွင်ႈသိုၵ်းတႆး လႆႈတႅၵ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇ သွင်ၾၢၵ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉႁဝ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵွတ်ႇၶေႃးႁူမ်ႈၵၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်း ၵဝ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ မႂ်း ၵေႃႈၸႂ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵမ်တႃမိုဝ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵုမ်ႇမင်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈ ငိူဝ်ႈႁင်းၵူၺ်းႁဝ်းၵူၺ်း-ဝႃႈၼႆ။

သူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ
ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈသူးၸဝ်ႉသုၸၼ်ႇတီႇ – https://shan.saothusandiaward.com/

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇ ၸဵမ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႃႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဵၼ်လၵ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိုင် ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတေဢွင်ႇမၢၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ပေႃးတေယူႇၵႂႃႇ လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ၼမ်။

လွင်ႈၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ပဵၼ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်ၶဝ်လႆႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ မၼ်းၸဵပ်း ယဵၼ်းၵေႃႈ မၼ်းၸဵပ်းႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်လၵ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တႃႇႁဝ်းတေၽိတ်း ၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် မိူၼ်ၼႆတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။

သင်သိုၵ်းတႆး ဢမ်ႇဝၢႆႇၼႃႇၸူးၵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းလႆႈ

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းဝႃႈ – ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ပိုတ်ႇၸႂ်တေႃႇၵၼ်သေ ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၼႆႉသေ ၵွပ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢင်ႇၵေႃႉၼႆႉ လၢတ်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၵေႃႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်း ၸိူင်ႉၼၼ်သေ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢၼ်ၵၼ်ၵႆထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 11/3/2023

ၶႃႈဝႃႈတႄႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတူၺ်း ယိူင်းမၢႆဢွၼ်တၢင်း ယိူင်းမၢႆႁဝ်း မီးဢီႈသင် ပေႃးယိူင်းမၢႆႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ် ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈပွႆႇဝၢင်း ၵၼ်ၽွင်ႈသေ ဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းယၢဝ်း ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈတေႃႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သူယူပ်ႈယွမ်းဢီႈသင် ႁဝ်းယူပ်ႈယွမ်းဢီႈ သင် ႁဝ်းသွင်ၾၢႆႇလူဝ်ႇလႆႈမူၼ်းမႄးဢီႈသင်ၵၼ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇသွင်ၵိူင်းၸိုင် ႁႅင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေဢူၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶႅၼ်ထႅင်ႈ တင်းပိူၼ်ႈၵူဝ်ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးဢမ်ႇဝၢႆႇၼႃႈၸူးၵၼ်သေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ။

ၶႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈလူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလီလီ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈ – တီႈတႄႉမၼ်း ပေႃးႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း လီ လီၼႆ တႃႇႁဝ်းတေၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမီး မႃးသေဢိတ်း ပေႃးႁဝ်းမေႃဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇ တႄႉ။

Photo: ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း/ မႄႈမၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လွင်ႈသေႉၼေးၵၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီး။ ပေႃးဝႃႈ မီးၵူၼ်းဢၼ်ပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇတႄႉၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၸႂ် လွင်ႈသေႉၼေးသေႃႇသူၼ်းႁႂ်ႈမီးၽိတ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်သေ ၵႂႃႇႁႃလႄႇဝႃႈႁင်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ထွမ်ႇၺႃးသေ ဢမ်ႇႁူႉတီႈၵႂႃႇတီႈမၼ်းသင် ဢဝ်လွင်ႈတိုဝ်လွင်ႈတၼ် မႃႇၼယႂ်ႇၵၼ်သေ ၸပ်းၽၢၵ်ႇၵႂႃႇ။ လွင်ႈၵူၼ်းၸပ်းၽၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် တီႈတႄႉမၼ်း ပေႃးမၼ်းပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးဝႃႈ တႃႇ ၸပ်းၽၢၵ်ႇ ၸုမ်းၼႆႉၸုမ်းၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ယူႇတႄႉ။

ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ သွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈဢၼ်ယူႇ ဢိူမ်ႈၸမ်ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉ သေ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ဢၼ်လႂ်ၽိတ်း ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇ ဢမ်ႇဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸႂ်ၶဝ် ထူၺ်းၵူၺ်း ၶဝ်ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ယႂ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်တင်းဝူၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ လွၵ်းၸုၵ်းမၼ်ႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ် ပဵၼ်ယႂ်ႇၵူၺ်း လွင်ႈၼႆႉ တႃႇႁဝ်း တေပဵၼ်ၵွၼ်ႇလဵဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တႄႉ ပႆႇငၢႆႈ။

လွင်ႈသႄႉသွမ်းၵၢဝ်ႇၼႄးၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်းတႃႇႁႂ်ႈတႆးတႅၵ်ႇယၢႆႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈသိုၵ်းတႆး တႅၵ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇ သွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ သင်ၶဝ် သွင်ၸုမ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႆယူႇတႄႉ တႃႇတၢင်းၼႃႈ ၶဝ်တေလီၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ် ၶဵၼ်ၼႃႈတီႈၵၼ် ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်ၵူၺ်း၊ ၵဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်မႂ်း မႂ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းသေႉၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပိူင်ႈ၊ ၵေႃႉၼႆႉ သေႉ ၸုမ်းႁွင်ႇ၊ ၵေႃႉၼၼ်ႉသေႉ ၸုမ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင်သေ ပႂ်ႉသေႉၵူၺ်းလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇသွင်ၵိူင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွမ်းလူင်း လွင်ႈသေႉၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉၽွင်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ ပၼ်ႁႃႁဝ်းၽိတ်းၵၼ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းယူႇၵၢင် ဢမ်ႇၵိူင်းၸူးၸုမ်းလႂ်ၾၢႆႇလႂ် ပၼ်ႁႃတႆးတႅၵ်ႇသွင်ၾၢၵ်ႇၵေႃႈတေၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ်

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ တူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈသိုၵ်းတႆးႁဝ်း တႅၵ်ႉၸတ်ႉငၢၵ်ႈ ၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ တီႈတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း ယူႇတီႈၸဵင်ႇလႂ်တူၺ်းၵေႃႈ လီယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸပ်းၽၢၵ်ႇ တင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႉတႆးၼင်ႇၵၼ် ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ တေၸပ်းၽၢၵ်ႇႁဵတ်းသင်။

ပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပိုတ်ႇပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 7/2/2023

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပွႆႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ဢၼ်တေသေႃးသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ် ၽိတ်း ၼိူဝ်ၸုမ်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁူႉငဝ်ႈ ငႃႇသၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ် တီႈမႃးမၼ်းသေ ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉမႃး ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇဝႆးၼႃႇ မၢင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉသင် ထွမ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် ႁၼ်ၽိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇသွင်ၵိူင်းယဝ်ႉ ၵိူင်းႁွင်ႇ ၵိူင်းၸၢၼ်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇသွင်ၵိူင်း မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီပဵၼ်သေဢိတ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇယူႇၵူႈၸဵင်ႇၸဵင်ႇ မေႃထတ်းသၢင်တူၺ်း။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီး ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၵၢင် မီးၼမ်ႉၸႂ် တဵမ်ထူၼ်ႈ ႁၵ်ႉတႆးၸႅတ်ႈၸၢင်ႇသေ မႃးသူၼ်းတုမ်ၶဝ် တင်း သွင်ၸုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ တေႃႈၼင်ႇ ၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်း ၶဝ်ယင်းၵႂႃႇဢုပ်ႇလႆႈ ၽႅဝ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇပူၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ႁဝ်း တေႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လူင်လၢင်တႄႉတႄႉ တႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၶွင်မိူင်းတႆးႁဝ်း။

တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၶဝ်တူၵ်းၽႅၼ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ထုၵ်ႇႁႅဝ်ႉပိူၼ်ႈ ႁၢင်ႈလွၵ်းတေႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သိုၵ်းႁဝ်း သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄးတူဝ် ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယဝ်ႉ ႁႂ်းႁဝ်းပဵၼ်ၵွၼ်ႇလဵဝ် တုမ်းလဵဝ်ၵၼ်သေၵမ်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈ ပၢၼ်ပေႃႈပၢၼ်ပူႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆ ပိူၼ်ႈႁူၺ်းသူၼ်း ဢဝ် ၼမ်ႉၸႂ်မႃးႁဵတ်းသိုၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လမ်းတီႉဢဝ်သေ မႃးႁဵတ်းသိုၵ်း ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ ၸိူင်ႉ  ၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်းၸၢၼ်း သွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းၼမ်လႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင် မႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူၼ်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ – ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း