Tuesday, September 26, 2023

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးတႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ  

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း (ၸၢဝ်းတႆး) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၼွင်ႉၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸၢႆးဢုင်း-ဢႃယု-44-ပီ
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီ ၵေႃႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ (ႁွင်ႉ) ဢႅမ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ တီႈဝဵင်းႁၢင်လူင် (ႁၢင်ၻူင်း)ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇမိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ တီႈပုမ်ႁွႆးၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼၶွၼ်းၽိင်း (ပႃႇငႄႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၾၢႆႇၽူဝ် ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸၢႆးဢုင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူဝ်ၶႃႈ မၼ်း ဢဝ်မိတ်ႈၵႂႃႇတႅင်းသႂ်ႇပီႈလူဝ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးပီႈဢၢႆႈၶႃႈႁဝ်း ။ ပၼ်ႁႃမၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၶွပ်ႈၶူဝ်းၶႃႈႁဝ်း မႃး ၸၢႆးဢုင်းတင်းၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ပႅတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပႆႇႁိုင်သင်။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢုင်းၼႆႉ ႁွင်ႉၶႃႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁႃမၼ်း ၶႃႈဢမ်ႇယွမ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃ။ မၼ်းၸၢႆးတေၸႂ်လမ် လွင်ႈၼႆႉသေ မၼ်းၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈလွႆသၵဵတ်းၼႆႉ ဢဝ်မိတ်းၵႂႃႇတႅင်း ပီႈလူဝ်းၶႃႈႁဝ်း တီႈႁၢင်ၻူင်းပုၼ်ႉဢေႃႈ။ ပီႈဢၢႆႈတင်းပီႈလူဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်း ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေဢိတ်း ။ ႁဝ်းၽူဝ်မေး ဢဝ်ၵၼ် ပႅတ်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပီႈလူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈသင်သေဢိတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၸၢႆးဢုင်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇပီႈလူဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပီႈလူဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်။ ၸၢႆးဢုင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၶႃႈ သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၵဝ်ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်မႂ်း လွင်ႈမႂ်းပႅတ်ႈၵဝ် လွင်ႈႁဵတ်းၼၼ် ႁဵတ်းၼႆ မႂ်းဢမ်ႇမႃးယူႇၸွမ်းၵဝ်၊ ပေႃးမႂ်းဢမ်ႇမႃးဢဝ်ၵဝ်ၶိုၼ်း ၵဝ်တေၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉပီႈဢၢႆႈပီႈလူဝ်းမႂ်း ၸိူင်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ မီးမေးမႂ်ႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈမၼ်းမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ပီႈလူဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်မၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉထုၵ်ႇတႅင်းတီႈပုမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်းယဝ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၼၶွၼ်းၽိင်း (ပႃႇငႄႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

“ပီႈလူဝ်းၶႃႈ ၺႃးတႅင်းတီႈပုမ်ႁွႆးၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢႆးဢုင်းမႃးဢဝ်မိတ်းတႅင်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ မိတ်ႈမၼ်းဢဝ်မႃးတႅင်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ် မိတ်ႈယၢဝ်း တႅင်းၶဝ်ႈလိုၵ်း ႁွႆးတႅင်းၼၼ်ႉ ယႂ်ႇၼႃႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈလူဝ်းၶႃႈ လွတ်ႈၽေးလီ ငၢမ်းယဝ်ႉ။ တၢင်းႁူင်းယႃၶဝ် ႁႂ်ႈၸၢႆႇငိုၼ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ 30,000 ဝၢတ်ႇ – 40,000 ဝၢတ်ႇၶႃႈ”- ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ယူႇတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၸွမ်းႁႃတူဝ် တီႉၺွပ်းဢဝ် တူဝ်ၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီၼႆႉ ၵႂႃႇယဵတ်ႇ ၶွၵ်ႈဝႆႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶေႃႈမုလ်းၼႆႉ ၶႃႈလႆႈမႃးသေ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵူႈဢၼ် ၵူႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးတၢင်းဢွၵ်ႇယူႇၵူႈမဵဝ်း မၼ်းဢမ်ႇထိုင်ၸၼ်ႉတီႈပေႃးလႆႈ ဢဝ်မိတ်ႈ မႃးတႅင်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆ။ ၽိူဝ်လိူဝ် ႁဝ်းလုၵ်ႉတီႈမႆႈမႃး ႁႃတီႈၵတ်း ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ မႃးႁဵတ်းတီႈၵၼ် ပေႉၵိၼ်ၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆ  မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉတူၺ်းၵႆၵႆ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၸဵပ်းၶႂ်ႈၺႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈမႄႈၽႂ် ၵေႃႈ ၽႂ်ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႂ်ႈယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၸိုင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မီးတၢင်းဢွၵ်ႇယူႇ ၵူႈလွင်ႈ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ႁဝ်းတေဢမ်ႇသၢင်ႈပၼ်ႁႃ တၢင်းလိူတ်ႇမႆႈပၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃး ပိုင်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ။ ယႃႇပေဢဝ် ၸႂ်မႃႇၼ တေႃႉသ တေႃႇၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ (ၵေႃႉၺႃးတႅင်း) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းႁၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း မႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ၸၢႆးမူး (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႃတိ မိူင်းသူႈ ၊ၵေႃႉပဵၼ် ပီႈဢၢႆႈ ဢွၵ်ႇတွင်ႉ ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်မေးၼၢင်းၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီ ၽူႈႁၢပ်ႇမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ။ မၼ်း ၸၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း