Sunday, May 26, 2024

ပီၼႆႉ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

လိူၼ်ႁႃႈပီၼႆႉ တေၸတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတီႈ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ပူၼ်ႉမႃး ၵေႃႇမတီႇ ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉသၢင်ႈၶဵင်ႇမိူၼ်ႈသိူဝ်းဝႆႉ ၸမ် တေယဝ်ႉယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။   ပေႃးဢဝ်ၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈဝႃႈတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ လီယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးဝူၼ်ႉ ၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသေဢိတ်း ၼေႃႈ။ ပေႃးမီးပွႆးမီးလၢမ်းၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶၢႆ ၶူဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈၽႅၼ်ႇ ၊ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ  လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ ။ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၵေႃႈ ႁဵတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉသွၼ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ၊ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ။ ပီၼႆႉ ၸင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင်ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁၼ်လီၸွမ်းလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း။

ၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းၼွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်တေႁဵတ်းပွႆးၼႆတႄႉႁၼ်ယူႇဢေႃႈ လၵ်ႈသမႃး ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၶဵင်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်းယူႇ။ တေႁဵတ်းလၢႆဝၼ်းၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းမိူဝ်ႈပီဢွၼ်တၢင်းပုၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇပႆႇသုၵ်ႉလူး။ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉလူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇသူၸႂ်ပွႆးလၢမ်းသင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႇမတီႇၸတ်းပၢင်ပွႆးတႄႉ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇၶမ်းသႃးငဝ်း မိူင်းတႆး ဝႃႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇယုၵ်းမုၼ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။ တႃႇႁူၺ်းသူၼ်းၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၊ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉတေၸတ်းဝၼ်းတီႈ 13 ထိုင် 16 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ တေမီးပႃးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 2019

မိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼိမ်သဝ်း ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ သူၼ်ၸႂ်မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼမ်။ ၼိုင်ႈပီ ၽတ်ႉၽဵင်ႇမီးၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႂ်းၼွင်  3 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလႄႈ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼမ်သုတ်း  ။ ၸဵမ်ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်းတေႃႇထိုင် ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ယင်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

ဝၢႆးလင်ပၢၼ်ပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တင်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  ဢမ်ႇယွမ်း သွင်သႅၼ်(200000) ၵေႃႉၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း