Friday, March 31, 2023

ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆးပၢၵ်ႇပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးထႅၵ်ႇထူင်ၸူၵ်းငိုၼ်း ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ

Must read

ပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထူင်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးၺႃးလၢႆၵေႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ် သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထူင်ငိုၼ်းၺႃး ထႅၵ်ႇၼႂ်းပွႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ထူင်ငိုၼ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၺႃးထႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-12/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်ၵႆ မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ တီႈပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈ တဵမ် 100 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမူႇလၵျွင်းလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ထုၵ်ႇၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထူင်ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်တီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁူႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထူင်ငိုၼ်း ၼႂ်းပွႆးၼႆႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပျႃး။ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သုမ်းၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈ (လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ် I phone)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်တီႈၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉ ၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈတင်း ၼမ်။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ၶဝ်တေမီးၸုမ်းဝႆႉ။ ပေႃးၶဝ်လႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶဝ်တေယိုၼ်ႈပၼ်ၵၼ် သိုပ်ႇ တေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸွမ်းၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၶဝ် ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တေမီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ လူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၵူႈၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ။ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ သီႇပေႃႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။

ၾူၼ်းဢၼ်ၺႃးၼႂ်းပွႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾူၼ်း I Phone ဢၼ်ႁၢႆ ၼႂ်းပွႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-15/3/2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးမႃးဢႅဝ်ႇပွႆးတႄႉ ယႃႇပေပႃးငိုၼ်းမႃး ၼမ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃး 10 သႅၼ် 20 သႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ။ ယွၼ်ႉႁဝ်းၵူဝ်လူၼ်ႉသေ ထၢင်ႇဝႃႈ ဝႆႉၵိုၵ်းတူဝ် ႁဝ်းတေလွတ်ႈၽေးလီ သမ်ႉမႃးၺႃးထႅၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇပႃးငိုၼ်းၼမ် ပႃးမႃးတႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်မွၵ်ႈ 3-4 မိုၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် 100,000 ပျႃးလူင်းတႂ်ႈ ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆပႃးၶမ်း မႃးလူးၵွၼ်ႇ။ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉ ၾၢင်ႉသတိႁင်းၽႂ်မၼ်း ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူမ်ႇ လူမ်ႈပၼ်ၵၼ်လႆႈ။ လိူဝ်သေ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း တေလႆႈဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီၼႆႉ တေမီးပၢင်တြႃး၊ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၵ်းလၢႆးပၢႆပေႇလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽြႃးလူင်မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ  တီႈဝတ်ႉမူႇလၵျွင်းလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ဢၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ပႃးထူၼ်ႈသၢမ် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၼၼ်ႇတိယ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တႄႇလေႃႇသွၼ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ1923 ၼၼ့် ၼမ်ႉၼၵ်းမီး (800) ၸွႆႉ။ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တိုၵ့်သိုပ်ႇလုမ်းလႃးဝႆႉသေ ၵႆ့ၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လူႇပၢင်တၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း