Saturday, December 2, 2023

ၵူၼ်းၸူးငၢႆႈ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၶၢင်ႈတၢင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

Must read

ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸူးငၢႆႈမၢင်ၸိူဝ်း ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ် မဵၼ်ၼဝ်ႈ လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်း ၵူၼ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်ၸမ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထွၵ်ႇ တီႈဢွင်ႈတီႈထွၵ်ႇယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26 – 28/2/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈ မူတ်းသႂ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉမဵၼ်ၼဝ်ႈ လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်း တႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ၵိၼ်ယိူဝ်ႇ သမ်ႉၵိၼ်မႅၼ်ႈၺႃးထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉသေတၢႆ ၵေႃႈ မီးတင်း ၼမ်ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယုၵ်းယၵ်းၼႆႉ မၼ်းမဵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈၼႆႉ။ ၸဵမ်ထူင်ယၢင်၊ တဝ်ႈၼမ်ႉ (ၵေႃႇ)၊ တဝ်ႈပႃႈလႅင်း၊ လုပ်ႇဝူဝ်း/ မူႇ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယုၵ်း ယၵ်းၵူႈမဵဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၼမ်ဝႃႈၼမ်။ ဢၼ်လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်းထႅင်ႈသမ်ႉ ၽႃႈဢွမ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ မဵၼ်ဝႃႈမဵၼ်ယဝ်ႉ။ ဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်ၵိၼ်ၺႃးထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၵ်း သေ တၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၼပ်ႉတူဝ်မၼ်းပေႃးဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၽဵဝ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽိတ်ႇမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈ ဢၼ်ပႆႇလႆႈၽဵဝ်ႈ”– ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈယုၵ်းယၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ယုၵ်းယၵ်း ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဢွၼ်ၵၼ် ပတ်းၽဵဝ်း ၸုတ်ႇၽဝ် ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်တီႈပဵၼ် တွၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသေ ပၵ်းတိတ်းဝႆႉ ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် “ႁၢမ်ႈ! ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်း” ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝဵင်းပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် 26 လၵ်း။

“ယုၵ်းယၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပႅတ်ႈ။ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ မၢင်တီႈပႅတ်ႈမၢၵ်ႇ မိူဝ်ဝႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်ယွမ်ႇ၊ မၢင်တီႈ ပႅတ်ႈပဵၼ်ၵွင်ဝႆႉ ယၢဝ်းၵႂႃႇပဵၼ် 40-50 ဝႃး။ မၢင်တီႈ ယၢဝ်းၵႂႃႇပဵၼ်လၵ်းပၢႆ။ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈမႃး ယုၵ်းယၵ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈၼႃႇလိူဝ်သေ ၵူႈပီယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ယႃႇပေမႃးပႅတ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ မၼ်းမဵၼ်ႁႅင်းၼႃႇ။ ၸဵမ် ၵူၼ်းယူႇ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ တုၵ်ႉၶလိူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၼႃႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ႁၢင်ႈ ယုၵ်းယၵ်း မၢၵ်ႇမိူဝ်
Photo by – ၵူၼ်းယုၵ်းယၵ်း/ ယုၵ်းယၵ်း မၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – ပၢင်လူင်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ယုၵ်းယၵ်း ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် – လွႆ လႅမ်လႄႈ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇမေႃႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ မေႃ ၵဵပ်း ပႅတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလီ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း