Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈPDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈဝတ်ႉဝႃးၵွႆၼမ်

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ႁႅင်း သိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 400 သႅၼ်ပျႃး။

ႁၢင်ႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တီႈဝတ်ႉလူၼ်ၶၢၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ် 3 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်သေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် လူႉၵွႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵျွင်းလူင်ၶၢၼ်ၼႆႉ ၵွႆမူတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵျွင်း သုင်းသွမ်း၊ ထမ်ႇမရူင်ႇ၊ သိမ်ႇ၊ ၵျွင်းသွင်ၸၼ်ႉ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵိင်း၊ ယွင်ၼမ်ႉ(တီႈၵဵပ်းၼမ်ႉ) လႄႈ ပလၢင်ႇၵွင်းမူး ၸိူဝ်း ၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်း ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းၸိုင် မွၵ်ႈ 400 သႅၼ်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈ ဝတ်ႉလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တီႈဝတ်ႉလူင်ၶၢၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ ၼႂ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈ သၢင်ႇၵၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇ။ တိူၵ်ၶူဝ်း၊ တိူၵ်ႈလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းဝတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉယႃႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းမူတ်း။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ထႅင်ႈသွင်လင် ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇသႂ်ႇသေ လူႉၵွႆ တင်းလင် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈ ဝတ်ႉလူင်ၶၢၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တီႈဝတ်ႉလူင်ၶၢၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

“ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၵူႈႁိူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈၶႃႈ။ ငိုၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ တႃႇလင်ၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပၢႆလႄႈ ၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႇ။ မူၵႆႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵိၼ်မူတ်း ၸူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးဝႆႉၼၼ်ႉ။ ႁိူၼ်းတႃႇသွင်လင်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ လူႉၵွႆပႅတ်ႈမူတ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသေဢိတ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၶၢၼ် ၽူႈ ၸၢႆး 7 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ ၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 1 ၵေႃႉ မၢပ်ႇ ၼႄးဝႃႈ ၵွင်ႇၵၢႆႇ ၵၼ်တင်း ၸုမ်း PDF ၼႆသေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၵိုတ်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်း။

ၵျွင်းသုင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵျွင်းသုင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ သင်လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ PDF မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၸိုင် တေၽဝ်ဝၢၼ်ႈပႅတ်ႈတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉ ၸိုၼ်း ယၢမ်းၶဝ်လႆႈလူႉသုမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၶဝ်တၢႆၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃးလႄႈ သင်ဝႃႈ ႁၼ် PDF မႃးယူႇၸွမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉ ၼိုင် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼႆၸိုင် တေမႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈပႅတ်ႈတင်းမူတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၼႆႉ PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉလႄႈ ယိုတ်း လႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၾၢႆႇ PDF တႄႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူၵ်ႉသႂ်ႇ တီႈၵွင်းမူး ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵွင်းမူး ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 5 ဝၼ်းသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ပႆႇထွၼ်။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ပၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ PDF သမ်ႉ မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း