Wednesday, April 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵမ် 2 ပီ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆ့ဝၼ်တီႈ 1 လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ။   တုမ့်တိူဝ့် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇၵႃႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃး ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် – ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဢႃးပီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆး မိူၵ်ႈမႂ်ႈသေယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တတ်းယွတ်ႈတတ်းပၢႆၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈလူႉတၢႆ ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ တေႃႇတူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းဢွၵ်ႇပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

“ဢေႃႈၶႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီႁႅင်းတႄ့ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ မီးတိုဝ့်တၢင်းၼမ်။  မိူၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၵၼ့်လဵင်ႉလူလုမ်းလႃးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈလၢင်းမႃး တႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ ယွၼ့်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆ့ၵူၺ်း လႆႈဝႃႈလူ့ၵွႆၵႂႃႇမူတ်း။ မိူၼ်ၶႃႈၵေႃႈ ပေႃးတေၼွၼ်းၼႆ ဝူၼ့်တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼွင့်ယိင်းၶႃႈ ၼွင့်ၸၢႆးၶႃႈဢေႃႈ။  ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈၶဝ် တႃႇတေမၼ်ႈၵိုမ်း လႆႈဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းယဝ့်ၶႃႈ။ လွင်ႈၼႆ့ ၶႃႈဝူၼ့်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီသၢၼ်ၶတ်း တိုၵ်းတေႃး ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။”

Photo Pin Lon Thar- ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢင်လူင်

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉပေႃးယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပႆႇႁၢႆ ။ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း/ ၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈပီပၢႆႈၵေႃႈၸတ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်။ ၽွင်းပိူၼ်ႈၸတ်းပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ၸွမ် ဢၼ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼိုင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈသေ ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢတ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၵၢင်ၸႂ်မၼ်းၼင်ႇၼႆ။

“   ဢမ်ႇၶွႆ ႁၼ်ပိူၼ်ႈဢဝ် ၸုမ်ႈၶူးၸိူင့်ၼႆၼႆ့ ။ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၸဵပ်းၸႂ် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယဝ့်ဝႃႈ။ ၵွပ်ႈမၼ်းလႄႈ  ၼႃႇပႅတ်ႈပီယဝ့်ဝႃႈ။ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ တိူဝ့်ၼႃႇ (ဘွဲ့) မၢၼ်ႈၼႆ့  ပဵၼ် ( ဘွဲ့) ႁွႆႈၽႃသေတႃ့ၵေႃႈ  ပေႃးမႄႈႁဝ်း ႁၼ်လုၵ်ႈလၢင်းပိူၼ်ႈဢဝ်သေ ႁဝ်းသမ့် ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၼႆ့ ၶဝ်ၵေႃႈတေၸႂ်လဵၵ့်။ ပေႃးတူၺ်းၸိူဝ့်ၼၼ်တႄ့ ၶႂ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းယူႇ။  ပေႃးၶဝ်သမ့်တိုၵ့်သိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိူဝ့်ၼႆ့သမ့် ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈ။ ပေႃးၵႃႈ မိၼ်းးဢွင်ႇလၢႆႇတိုၵ့်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယူႇတႄ့ တိုၼ်းဢမ်ႇဢဝ် (ဘွဲ့) ယဝ့်။”

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးသွင်ပီၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁၢႆမူတ်း။ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ  – ၸၢႆးၾူၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 10 ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ပွင်လႄႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ ဢေႃႈၶႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ့်ၼႆ့ ယႃႇဝႃႈတေမီးတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႃႈ    မိူၼ်ၶဝ်ၸၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းတၢင်းလင်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။  မိူၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပိၵ့်တၢင်း တႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁဝ်းယဝ့်ၶႃႈ။ လႆႈဝႃႈဢမ်ႇမီးတိုဝ့်တၢင်းသင်ယဝ့်ၶႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ ဢၼ်ၶဝ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ၸဵမ်ဢဝ်ပၢႆႈမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆႈပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇတေမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး လႆႈယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်။ လွင်ႈတႃႇတေမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေမိူၼ်ၵဝ်ႇတႄ့ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းမုင်းမွင်း ယဝ့်ၶႃႈ။”

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း