Sunday, March 26, 2023

ရူတ့်ၶိူင်ႈ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ် ၺႃးလၵ်ႉထပ်းၵၼ်မႃး

Must read

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29/1/2023 သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ရူတ့်ၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ့် 12 ဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢတ်ႇၵႃ ၺႃးလၵ့် 2 လမ်းလႄႈ ၺႃးၸူၼ် လမ်းၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၼၢင်းယိင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢႃးးးလူဝ်ႉ- ၽူႈလၵ့်ၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်ၼႅၼ်ႇ။ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်းယဝ့်။သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ့်ဢေႃႈၼႆ့ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆ့။ မိူဝ်ႈတႃႇဝၼ်း မႃးလၵ့်ဢဝ် သင်ႇၵေႇ(ရူတ်ႉၶိူင်ႈ) ႁိူၼ်းတၢင်းၸၢၼ်းၼၼ့်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈသမ့် ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၸူၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈမီးဢေႃႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့်ၼႆ့ၼႆ မီးၵူၼ်းယိပ်းလႅဝ်း 2 ၵေႃ့ ပႂ်ႉၸူၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး  ။တႃႇၼႂ်ၼႆ့ မီးၵူၼ်းႁူ့ၸၵ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇမႃးသေ မႃးၺႃးသႂ်ႇ ၵူၼ်းယိပ်းလႅဝ်းႁႄ့တၢင်းဝႆ့ၼႆဢေႃႈ။ဢဝ်လႅဝ်းလမ်းၽၼ်း လႄႈ သမ့်ဢဝ်မိုဝ်းမၼ်းႁႄ့ တီႈၶႅၼ်မၼ်းၺႃးၽၼ်းဝႆ့ၼႆဢေႃ။ ၼႆ့ၵေႃႈ ၵတ့်ၵႃႈမီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁေႃႈထူဝ်ႈမႃးၺႃးသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ့် ႁေႃႈသင်ႇၶႄႇလႅၼ်ပၢႆပႅတ်ႈၼႆဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄ့ ၵူၼ်းၵေႃႈတၢႆၵွၼ်ႇဢေႃႈၼၼ့် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းလႃးသဵဝ်ႈၼႆ့ ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵေႃႈ မီးယူႇပွၵ့်ၵူႈဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် သေ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆၶၢင်တၢင်းၵေႃႈ မီးယူႇၵူႈဝၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၼၢင်းယိင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးသမ့် မႃးလၵ့်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၢႆႈၼွင့်ဢၼ်ယူႇတႅဝ်းႁဝ်းၼၼ့်ၵႂႃႇဢေႃႈ။မၼ်းသိုဝ့်သင်ႇၶႄႇၼၼ့်ဝႆ့ မွၵ်ႈ သၢဝ်းသႅၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ၼႆဢေႃႈၼၼ့်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ တီႈလႂ်ၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ။ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလီတႄ့ လီလၢတ်ႈၼႄ ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင့်ၶဝ်ဢေႃႈၼၼ့်။ႁႂ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉၵူၼ်းပႂ်ႉဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်ႈၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ။ဢၼ်ယၢပ်ႇၼႆ့သမ့် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သမ့် ပဵၼ်ၶႄႇလႄႈ လၢတ်ႈယၢပ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ တေတိူင်ႇတေလၢတ်ႈၵေႃႈ ယၢပ်ႇၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/1/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ တီႈပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ် လွႆမူၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈႁၢႆ 2 လမ်း ။   ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ့်ၶိူင်ႈ ၶိုၼ်းသွၵ်ႈတူၺ်းၸွမ်းယုမ်းယွမ်ႇ ႁိမ်းပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်ၼၼ့်သေ ႁၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်း 22/1/2023။

ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄ့ ႁႂ်ႈသႂ်ႇ GPS ဝႆ့ တီႈသင်ႇၶႄႇႁဝ်းၼၼ့်လီဢေႃႈ။ပေႃးပိူၼ်ႈမႃးလၵ့်ၶွင်ႁဝ်းၵႂႃႇၼႆ မၼ်းတေ ၸႅင်ႈတိူၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉလႆႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်ၼႆဢေႃႈ။ၶိူင်ႈ GPS မၢင်ဢၼ် ပေႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၵႆၼႆ မၼ်းတေထူဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၽူင်းၼႂ်းႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ႁဝ်းၾၢင့်ဝႆ့ ၵေႃႉလဵဝ်ႁဝ်းလီသေပိူၼ်ႈယဝ့်ၶႃႈ။ ပေႃးႁၢႆမႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုင်လၢႆးသင် ႁႄ့ဝႆ့ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆၵူၺ်းၶႃႈလႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း