Saturday, June 22, 2024

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

Must read

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ပၼ်ၾၢင့်  ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇငၢႆႈ။

ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်  ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကျောင်းတိုက်” ၼႆၼၼ့် ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၾဵတ့်သ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၼႆ့ တႄႇတင်ႈ တၢင်ႇႁၢင်ႈၶူးဝႃႈဝုၼ်းၸုမ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ ပီ 2022 ၊  မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်း တိတ်းတၢမ်း မီး 500 ပၢႆ  ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်  “မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကျောင်းတိုက်” ၼႆ့ တၢင်ႇဝႆ့ဝႃႈ လႆႈႁပ့်ငိုၼ်းလူႇတၢၼ်းဝႆ့ယဝ့် သႅၼ်ႁွမ်း 125 သႅၼ် 4 မိုၼ်ႇ 3 ႁဵင်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

Facebook Page ဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈသေ တုင်းလူႇႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ၸၢႆးၸၢႆး ၵွင်းမူးၶမ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ႁပ့်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး ပုတ့်ထၵႃႇယႃႇ မႁႃႇၽေႃးထိ မိူင်းၽူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ့်ၶႃႈ Facebook ဢၼ်ၼႆ့ ထူဝ်းႁႃၶဝ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ့်လၢတ်ႈသင်။မၢႆၾူၼ်းၵေႃႈၶဝ်တၢင်ႇဝႆ့ မၢႆ Kpay ၵေႃႈ ၶဝ်တၢင်ႇဝႆ့ ၵပ်းသိုပ်ႇသမ့်ဢမ်ႇလႆႈသေဢၼ်။ၸိူင့်ၼႆၼႆ့ တင်ႈၸႂ်ႈပႅတ့်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတေ့တေ့ယဝ့်ၶႃႈၼၼ့် ယႃႇယုမ်ႇငၢႆႈသေ လူႇတၢၼ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈၼႃႈ။ ႁႂ်ႈထူဝ်းထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းသေ ၸင်ႇယုမ်ႇၵၼ်ၶႃႈၼႃႈ ၸွင်ႇပႃႈမီးၽႂ်လႆႈလူႇၵႂႃႇၸွမ်းတေ့တေ့ၼႆတႄ့ပႆႇႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” -ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ့် မီးလွင်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ လၢႆလွင်ႈလၢႆလၢႆး။ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၢင်ႇႁၢင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်သေ လွၵ်ႇၵိၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈတုၵ့်ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်သေ လွၵ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၶႃႈဢၢင်ႈထူဝ်းထၢမ်ဝႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းၵျွင်းမႂ်ႇတီႈလႂ်ၼႆၵႂႃႈ ထူဝ်းဢမ်ႇလႆႈ ၼႂ်းမႅတ့်သဵၵ့်တႄ့ လၢတ်ႈတေႃႇယူႇ။ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းၵျွင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ ၼႆဢေႃႈ။ၽိူဝ်ႇယွၼ်းတူၺ်း တီႈယူႇ(Location) ၶဝ်သမ့် သူင်ႇမႃး တီႈယူႇ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် မိူင်းၽူင်း( ၶ) ဢေႃႈ။ဢမ်ႇၸၢင်ႈယုမ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့။ ၶႃႈထၢင်ႇတႄ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၶဝ် ႁႃၵဝ်းၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈၼၼ့်ယဝ့်ၶႃႈၼၼ့်” – ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ် IT ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ၺႃးပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း ၶဝ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ပႅတ့်လႅၼ်ၵိၼ်ၵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလိူင်ႇၽႄႈၼမ်မႃး။

ၸၢႆးၸၢႆး ၵွင်းမူးၶမ်း   သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းၼႆ့ ပေႃးမၼ်းသင်ႇႁႂ်ႈလူႇၶၢမ်ႇၼႆၵေႃႈ ၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းတိုၼ်းမီးယူႇယဝ့်ဝႃႈ ။ ၼႆ့သမ့် ထူဝ်းႁႃၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ့်သၢႆ။ ပေႃးဝႃႈ ၸုမ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းလူဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽိူၺ်လၢတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇလွင်ႈတၢင်း မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၸိူင့်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈလူႇၶၢမ်ႇယူႇၶႃႈၼႃႇ ၵူၺ်းၼႃႇ  ပေႃးပိူၼ်ႈထူဝ်းထၢမ်မႃး လွင်ႈ ယွႆႈယႅမ်းႁဝ်းၼႄၼမ့်ၼႄတူဝ်လႆႈယူႇၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄ့ ႁဝ်းၶႃႈ တေလူႇၶၢမ်ႇ ထႅင်ႈ တႃႇႁဵတ်းႁူဝ့်လွမ့် ၵွင်းမူးၶမ်းလူင်ၼႆ့ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ၼႆ့တႄ့ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၵေႃႈ ႁူႉၸွမ်း ၶႃႈယဝ့် ။ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸဵဝ်းယဝ့်ၼၼ့် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈၵူၼ်းလီႁဝ်းၶဝ်ၵူႈတီႈတီႈ ႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်တြႃးယူႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇမူၼ်း တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇတီႈ ၵွင်းမူးလွႆယူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸၢႆးၸၢႆးၵွင်းမူးၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈတေမႃးတီႈလွႆယူၼ်းၼႆ့ တႃႇတေလၢႆႈထီးဢၼ်မႂ်ႇဢေႃႈ ယွၼ့်ဝႃႈ ထီးဢၼ်တၢင်ႇဝႆ့ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ့် မၼ်းလဵၵ့် ၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢဝ်လူင်းဝႆ့ယဝ့်ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ့်။ၸဝ်ႈပေႃႈ ႁႂ်ႈသင်ႇႁဵတ်းဝႆ့တီႈတၢင်းမၢၼ်းတလေးပုၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း