Thursday, February 9, 2023

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး  တီႈၵဵင်းတုင်ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းလၵ့်ၼႆ့ၼမ်မႃးတေ့ ယဝ့်ၶႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆ့ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႃႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈႁၢၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ႁိမ်းၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင် ပွၵ့်ၼွင်ၶမ်း။ မီးၵူၼ်းသၢမ်သီႇၵေႃႉ မႃးယႃႉႁူဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့တၢင်းၼွၵ်ႈသႅင်ႇ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁွင့်သႅၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈသေယဝ်ႉဢေႃႈ။   ၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းသႅင်ႇ (ႁၢၼ်ႉ)ၼၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇငိၼ်းသဵင်ပိူၼ်ႈယူဝ့် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ- ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ႁၢႆတီႈပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်တီႈလွႆမူၺ်

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆ့ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ယၢပ်ႇ၊  ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သမ်ႉ ၸူးငၢႆႈသေ ႁႃ လၵ့်ႁႃၸူၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵေႃသေ လႄႇႁႃလၵ့် ႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ်၊ ႁဵတ်း ပဵၼ်ၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈမီးမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ ၵူၼ်းလၵ့်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶဝ်လုၵ့်တီႈလႂ်မႃးတေ့တေ့တႄ့ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶဝ်တိုၼ်း မီး ပဵၼ်ၸုမ်းဝႆ့ယဝ့် ။ ၸဵမ်ၵူၼ်းယိင်းၵူၼ်းၸၢႆးယဝ့်။ မၢင်ပွၵ်ႈ ၵူၼ်းလၵ့်သွင်သၢမ်ၵေႃႉၼႆ့ ၶဝ်တေသွၼ့် ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈပိူၼ်ႈ ။  ႁဵတ်းမိူၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၶဝ်သေ တူၺ်းသၢႆ့တူၺ်းၶႂႃ ယဝ်ႉ ႁၢၵ်းႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈဢေႃႈ။  ၼႂ်းၵဵင်းတုင်ၼႆ့ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် မွၵ်ႈ 10 လမ်းၼႆ့တႄ့ ႁၢႆယူႇယဝ့်ဝႃႈ ငိၼ်းႁၢႆယူႇၵူႈဝၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆ့ ရူတ့်ၶိူင်ႈႁၢႆၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသိပ်းသၢဝ်းလမ်း၊  ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈသေ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်သင်။ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းၶၢႆၵုၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ပွၵ့်လႂ်ၵေႃႈ သင်ႇၶႄႇႁၢႆၵၼ်ၼမ် ၼႃႇယဝ့်။ ႁၢႆယဝ့်ၵေႃႈ ယဝ့်လၢႆလၢႆယဝ့် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ဢဝ်ၶိုၼ်း။ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆ့ ၵေႃႈ ၵူၼ်းလၵ့် ၵူၼ်းလိူတ်ႈလိူင်ႇၼႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ငိုၼ်းဝႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ လႃႈလီႈ ဝၢင်းဝိင်းလူင်ၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ ယဝ့်။ပေႃးႁၢႆမႃး ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်လႆႈပၼ်ႁဝ်း ယၢပ်ႇၼႃႇ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆ့” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/1/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ တီႈပၢင်ပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ် လွႆမူၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈႁၢႆ 2 လမ်း ။   ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ့်ၶိူင်ႈ ၶိုၼ်းသွၵ်ႈတူၺ်းၸွမ်းယုမ်းယွမ်ႇ ႁိမ်းပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်ၼၼ့်သေ ႁၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်း 22/1/2023။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄ့ ႁႂ်ႈသႂ်ႇ GPS ဝႆ့ တီႈသင်ႇၶႄႇႁဝ်းၼၼ့်လီဢေႃႈ။ပေႃးပိူၼ်ႈမႃးလၵ့်ၶွင်ႁဝ်းၵႂႃႇၼႆ မၼ်းတေ ၸႅင်ႈတိူၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈႁဝ်းႁူ့လႆႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်ၼႆဢေႃႈ။ၶိူင်ႈ GPS မၢင်ဢၼ် ပေႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၵႆၼႆ မၼ်းတေထူဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၽူင်းၼႂ်းႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ႁဝ်းၾၢင့်ဝႆ့ ၵေႃႉလဵဝ်ႁဝ်းလီသေပိူၼ်ႈယဝ့်ၶႃႈ။ ပေႃးႁၢႆမႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုင်လၢႆးသင် ႁႄ့ဝႆ့ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆၵူၺ်းၶႃႈလႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း