Wednesday, April 24, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၶူးသွၼ် – ၸိူင်းပွတ်း ဢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်

Must read

“ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇမီးလင်လဵဝ် မီးႁိမ်းပႃႇမႆ့ၶဵဝ်…”သဵင်ႁွင့်ဝွၵ်းၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇ လင်မေႃးမႃးတီႈ ၸလွပ်ႈ(သႃလႃး) ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၵႄႈလွႆတီႈၼိုင်ႈၼၼ့်။

ငဝ်းတူင်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇလႄႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ဝွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ၼႂ်းၸႂ်ႁပ့်ႁူႉလႆႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး…  လွင်ႈၼႆ့ယဝ့် ၸၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈတူၺ်းၸိူင်းတေႃႇပေႃးသုတ်း။

- Subscription -

ၼႂ်းၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့  ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၺႃးတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၽွင်းပၢၼ်ပီ 1990 ၼၼ့်သေ လႆႈႁၼ်ဝႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေ့ၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

Photo Htam Khay- ငဝ်းတူင်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇလႄႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလႄႈ ဢၼ်လီတိူဝ့်ဢူၵ်းထိုင်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိူင်းၼႆ့တႄ့ 1.ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄ့တၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈလေႃႉသွင်ၵေႃ့ၽူဝ်မေးၶီႇလေႃ့မႃးၼၼ့်သေ ထၢမ်တႂ်ႈထၢမ်ၼိူဝ်ယဝ့် ယိုဝ်းပႅတ်ႈၼၢင်းယိင်းတၢႆထင်တီႈ 2.သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ့်မႃးၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇႁႂ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ 3.ထၢင်ႇထိူမ်ဢၼ်ၼၼ့်ဢၼ်ၼႃႈသေ တိၺွပ်းပူႇၵၢင့်ပူႇၵႄႇၼႂ်းပွၵ့်ၼႂ်းဢိူင်ႇ 4. ၵၼ့်ၸၼ်လူလၢႆၸိူဝ်းပဵၼ် မေႃသွၼ် လႄႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

Photo Htam Khay- ငဝ်းတူင်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇလႄႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၽူႈၸတ်းၸိူင်း(Director) ထႅမ်ၶိူဝ်းလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸိူင်းငဝ်းတူင့်ဢၼ်လႆႈၼပ့်ယမ် ၸွမ်ပိဝ်တႆးဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇတူၺ်းလႆႈၼၼ့် တေပဵၼ်ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ-  တေႃႈၼင်ႇၼႂ်းၾၼ်ၵေႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇတွၼ့်ယၢမ်ႈၾၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၸိူင်း The Teacher & The School ၼႆ့ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်းတူင့်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶူင်သၢင်ႈပေႃ့ၸိူင်းမႃးႁင်းၵူၺ်း။ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႄ့ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတရႅၵ်ႊထိူဝ်ႊ ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း။လႆႈဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ မေႃသွၼ်ငဝ်းတူင့်ၵေႃႈပဵၼ်။

ၽူႈၸတ်းၸိူင်း(Director) ထႅမ်ၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းတူင့် လႄႈၽိုၵ်းတူဝ်ထူပ်း မွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ၼႆ့ဢေႃႈ။ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈၼႄႁၢင်ႈငဝ်းတူင့်ၸိူဝ်းၼႆ့မႃးၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄ့မၼ်းသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵူၺ်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ တႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေတူၺ်းသေႁူႉပွင်ႇလႆႈၼၼ့် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈသႂ်ႇဝႆႉပႃး Sub-title ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ့်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်း ဢွၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်းသေတႃ့ ၼႄပၼ်လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်။

Photo Htam Khay- ငဝ်းတူင်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇလႄႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ယူႇတီႈၵူၼ်းတူၺ်းၸိူင်း The teacher & The School ၼႆ့ၵေႃ့ၼိုင်ႈသေ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတႆးၵူၺ်း တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၺႃးမႃးၸိူင့်ၼႆၵေႃႈ တိုၼ်းတေမီးယဝ့်။ယွၼ့်ၼၼ် တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း။

ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ် လွင်ႈတေ့ တႄႇမိူဝ်ႈ ပီ 1990 ၼၼ့်မႃးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးမႃးၶၢဝ်းယၢဝ်း။လွၼ့်ၵႅၼ်ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့တႄ့ၵေႃႈ မၼ်းၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ် တႅပ်း 4 တႅပ်းၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ  ႁႄ့ႁၢမ်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ့်။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ 1.ဢဝ်ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းႁၵ့်မေႃသွၼ်လႄႈ မေႃယႃတႄႇငဝ်ႈၸိူင်းဝႆ့ 2.ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆ့ၼၼ့်သေ လူ့သုမ်းသၢႆၸႂ် 3.ၼၢင်းယိင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈၵၼ့်ၸၼ်လူလၢႆဢဝ်တၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့သေ လွင်ႈလီထိုင်ဢူၵ်းထိုင်ၸႂ်မီးတင်းၼမ်။

ၽူႈၸတ်းၸိူင်း(Director) ထႅမ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ၸိူင်းၼႆ့ ဢိင်ၼိူဝ် ပိူင်ပဵၼ် တႅပ်း 4 တႅပ်း သေ ပေႃ့မႃး။ၶၢဝ်းယၢမ်းပေႃ့ငဝ်းတူင့် မီးမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်း။ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ တၢင်းႁိုင် မီး 30 မိၼိတ့်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်း(ငဝ်းတူင့်)ႁူဝ်ၼႆ့ လႆႈႁၼ် ပေႃ့ထႆႇဝႆ့တီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ့်တွၼ်းတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ ပေႃးတေမီးတိုဝ့်တၢင်း လႆႈပိုတ်ႇၼႂ်းႁူင်းၼင်လူင် တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇလႆႈထႅင်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈ ၽူႈၸတ်းၸိူင်း(Director)ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ တဵၵ်းလိင်ႉ https://t.me/TheTeacherAndTheSchool ၼႆႉသေ သိုဝ်ႉတူၺ်းလႆႈယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တၢင်းမူတ်း တေၶိုၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းငိုၼ်းတိုၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈသၢင်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းမႃးထႅင်ႈ ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇတူၺ်း တွင်ႈထၢမ် ၽူႈၸတ်းၸိူင်း ထႅမ်ၶိူဝ်း – https://www.facebook.com/shannews/videos/736042824758922/

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း