Tuesday, May 21, 2024

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

Must read

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ဢၼ်ၾၢႆႇထႆးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်ႁၢင်ပီ 2022 မႃးမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလၢႆလၢႆၵမ်းဝႃႈတေပိုတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။

ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ
Photo by – Owner/ ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းထႅင်ႈဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ ၼႆထႅင်ႈလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပေႃးၽၵ်းတူ ပႆႇပိုတ်ႇႁေတႄႉပႆႇႁတ်းယုမ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်း တေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းမီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပျေႃႇ မုင်ႈမွင်းၵၼ် ပေႃးထိုင်ဝၼ်းမႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇ။ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သင် ဝႃႈ ၽၵ်းတူၼႆႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇဢႃႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းယုမ်ႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ပိုတ်ႇဢႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇမႃးယဝ်ႉၸိုင် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈပိုတ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ ပၢႆးယူႇလီလႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၾင်ႇတုၵ်းယွၼ်းမႃးလၢႆလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ -ပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ သင်ႇလူင်းမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈ -ၼႆသေ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈပိုတ်ႇမႃးသေၵမ်း။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ငိၼ်းဝႃႈ လႅပ်ႈတေပိုတ်ႇၶူဝ် ပၢႆလိူၼ် ၼႆႉ မွၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 ဢမ်ႇၼၼ် 26 ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇလူင်းမႃးၼႆဝႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇ ႁူႉၶႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ တေပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁတ်းယုမ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢၼ်ႇတၢႆႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပိုတ်ႇၶူဝ်မၢႆ (1) ၼႆႉ။ ဝၢႆးပၢင် ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ် လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ၊ တမ်းဝၢင်းဢွင်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ဢူးမိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆၵမ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းသၢႆ။

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၼႄႉၸႂ်ၶႃႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉ။ ၵူဝ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇတႄႉ ၵူၺ်း။ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်တေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်လႄႈ မေးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ တေပိုတ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ မၢင်ၵေႃႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ 100 % ၶႃႈ။ ပေႃးပိုတ်ႇတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် တေလီၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈၶဝ်တေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၼႆႉ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 လွင်ႈၶွင်ၵိၼ်ၶွင် ၸႂ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ တေႃႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2။

ဢၼ်ၾၢႆႇထႆးသင်ႇပိၵ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶူဝ်မၢႆ 1 တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်လၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တင်းသဵင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၵိဝ်ႇ ၽႃဝွၵ်ႈ BP1 ၊ လၢၼ်ႇပႃၶီး၊ လၢၼ်ႇၼမ်ႉယွၼ်း၊ လၢၼ်ႇလၵ်းတႅင်ႇလႄႈ လၢၼ်ႇၼႃးမူၼ်း – မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမိူင်းထႆး မီးလွင်ႈလၢင်ႉၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်တီႈႁူဝ်ၶူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶူဝ်ယဝ်ႉၼႆသေ လၵ်ႉလွမ်ၸူမ်းသိူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် မႄႈသွတ်ႇ – မျႃႉဝတီႇ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုတ်းမၢႆ (1) ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း