Thursday, April 18, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူလႅၼ်ႈလိၼ်သေတႃႉ  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ  ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ ဝႃႈၼႆသေတႃ့  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇပၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ  ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇသေတႃ့  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇပၼ်။

- Subscription -
ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/1/2023

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇၶႄႇၶဝ်တႄ့ ပိုတ်ႇပၼ်တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်း တၢင်းၸႄႈၵဝ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်သၢမ်တီႈယဝ့်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ယူႇၸမ် ၽၵ်းတူႁေႃၶမ်းလူင်(သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၾၢႆႇလုမ်းၶႄႇၶဝ်တႄ့ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၶဝ်တေပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဝဵင်းတင်းသဵင်ႈၼႆ။ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ့်သင်ႇပိုတ်ႇသွင်တီႈၵူၺ်း။ တိုၵ့်ပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူႈၸၢင့်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၽၵ်းတူႁေႃၶမ်းလူင် ၵူၺ်း။ပႆႇႁၼ် ၽၵ်းတူ မၢၼ်ႈဝဵင်း ပိုတ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်း ပိုတ်ႇ  ၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်းၼႆ့သေ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႆ့ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ  တေဢမ်ႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉ ဝတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း(ယာယီလက်မှတ်)ယဝ့်သေ တေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပပ့်သီလႅင်ၼၼ့်ၵမ်းလဵဝ်တႃႇ လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းမၢႆၾၢင်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) 13/ ၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈပပ့်သီလႅင်ၼၼ့် ၼႆယဝ့်။

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ယူႇၸမ် ႁေႃၶမ်းလူင်(သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၶႄႇ ပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်း ပၼ်ယဝ့်ၵေႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇႁၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆ့ ၸဵမ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်၊ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်။ ၶႄႇၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ် တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းဝႃႈ ၼႆသေတႃ့ တေၶဝ်ႈထိုင် တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆ့ၼၼ့်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်တႄ့ တိုၵ့်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဝႆ့ယူႇ ” -ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း မူၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ ပေႃးပိုတ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းၶႄႇၼႆ့ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇယဝ့်။ပေႃးပိုတ်ႇၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းယဝ့်တႄ့ ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်မႃးႁႅင်းထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်လွင်ႈငၢၼ်းၵေႃႈ သမ့်လူဝ်ႇမီးလႄႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ လီယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၼႃႈတူႁေႃၶမ်းလူင်သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇတႄႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႆႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်း/ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ တီႈၽၵ်းတူလူင် မၢၼ်ႈဝဵင်းသမ်ႉ တေဝႆႉတႃႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တင်းသွင်တီႈၼႆႉ တေပိုတ်ႇပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ တီႈၽၵ်းတူလူင် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇသမ်ႉ တေဝႆႉတႃႇၵူၼ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ရူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ၊ ရူတ်ႉသီႇလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 9 မူင်း ၶိုင်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉမွင်း သၢႆငၢႆ ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်း ဝႃႈ တေပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇ။

ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၼႆႉ ၶႄႇသင်ႇပိၵ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2020။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႆႈၵိုတ်းယင်ႉမူတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း