Thursday, March 23, 2023

ၶွမ်ႊမတီႊ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2022

Must read

တႃႇမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15   ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႂ် ၾွမ်ႊ ၽူႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇလၢတ်ႈ ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် ပီ 2008 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ပီ 2021 ၼႆႉ တင်းမူတ်းလႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈမႃး သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ မီး 14 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပီ 2022 ၼႆႉ ပိုတ်ႇ ႁပ်ႉ တႃႇၵေႃႉထူၼ်ႈ 15 ။ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 4,000 တေႃႊလႃႊ(US)”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၼမ်ႉၵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇထတ်းလိူၵ်ႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၼႄ လွင်ႈၶဝ်မေႃႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တင်း ၵူၼ်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ်တေမီးယႃယု ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 35 ပီ။ တေလႆႈပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ။ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ် ၵိူတ်ႇ မိူင်းတႆးလႄႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇသဝ်းလႄႈ ပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး။

သူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ
ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈသူးၸဝ်ႉသုၸၼ်ႇတီႇ – https://shan.saothusandiaward.com/

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူးသမ်ႉ တေမီးၽူႈၵမ်ႉထႅမ် သူင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး (ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇႁပ်ႉသူး တေဢမ်ႇလႆႈ တၢင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁပ်ႉသူး ႁင်းၵူၺ်း)။ တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် 2 ဢၼ်။ တေလႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းလႄႈ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်း ၵေႃႉဢၼ် ၵမ်ႉထႅမ် ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၽွၼ်းလီမီးသင်လၢႆလၢႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/11/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022  ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ   ပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႂ်ၾွမ်ႊ တႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉထူၼ်ႈ 15။ တေမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ မီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်၊ တူင်ႇဝူင်း၊ ပိုၼ်ႉ တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တႃႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈငႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃး ၵူႈပီ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် ႁႅင်း တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ပဵၼ်သူးဢၼ်ၸဝ်ႈ ဢိင်းငႄးသႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2008။ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ တီႇမူဝ်ႇ ၶရေႇသီႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်ႊၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2008 ပဵၼ်ၸၢႆးၽူးမိူင်း၊ ပီ 2009 ၸၢႆးသႅင်ၽၼ်း၊ 2010 ၼၢင်းမွၼ်းၵဵင်၊ 2011 မေႃယႃ ၸၢႆးပေႇတႃႉ၊ 2012 ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း၊ 2013 ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင်၊ 2014 မေႃယႃၼၢင်းလႃႈ၊ 2015 ၼၢင်းၼူၼ်းႁွမ်၊ 2016 ၸၢႆးသူႉ၊ 2017 ၸၢႆးသီၶိူဝ်း(သဵင်ႈ)၊ 2018 ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင်လႄႈ 2019 သမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးမိင်ႇတၵ ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2020 တႄႉ ပဵၼ် ၶူးသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း။

ၵေႃႉထူၼ်ႈ 14 ပီ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈလႂ် ၵေႃႉလႂ် လႆႈၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ် ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႇသူးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ။ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း  ။

တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊ တဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈလိင်ႉ/ Link : https://shan.saothusandiaward.com/

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း