Saturday, June 22, 2024

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ႁိူၼ်းယေးၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 100  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 14 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း100 လင် ဝႃႈၼႆ။

Photo: SHRF/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႂ်ႈ Update ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ။ လႆႈဝႃႈငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၺႃးတၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး  ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈၵူႈလၢႆးလၢႆးသေ သိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်  ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ်ၶဝ် ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈ UN ၵေႃႈ မီးပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ တူၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းပႃး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၸၢႆးႁေႃသႅင် တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo: SHRF/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး

 ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ8/9/2022 ၼႆႉ ၸွမ်းသွၵ်ႈလမ်းယိုဝ်းသိုၵ်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယုပႃႈတႂ်ႈ 10 ၶူပ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 သမ်ႉၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၵျွင်းၽြႃးၶရိယၼ်ႇၼၢႆးၶၢဝ်ထွႆထွၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းပၢႆး ၊ လွႆၶေႃ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႅတ်ႇပၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 30 လုၵ်ႈ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈမိူင်းပၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၵေႃႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ႈၵႂႃႇ 4 ႁူး 5 တၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လႄႈ 16/9/2022 ။ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယုပႃႈတႂ်ႈ 10 ၶူပ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉမီး 100 ပၢႆၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢင်းၵျွင်း၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၵ်းတပ်ႉဝႆႈတီႈႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄႈတူဝ် ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း SHRF ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း