မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႈၼိုင်ႈ

82

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉ လူႉၵွႆၼမ်။

Photo: ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁၢၼ်ႉၵဵမ်းၶဝ် ပေႃးလူႉၵွႆတင်း ၼမ်ၶႃႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ႁူင်းႁႅမ်းသိင်းႁေႃႉ (ဆင်းဟော့ ဟိုတယ်) ၶွင်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶၢမ်ႇသႂၢင်းပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵမ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ