ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉတူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ယွၼ်ႉ Facebook

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၾဵတ်ႊသ်ၿုၵ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ၽႄ ထွႆႈၵႂၢမ်းလိူင်း ထွႆႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈ Facebook

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း    ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသိုဝ်ႇ Online ၼမ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉ Facebook သေ သၢင်ႈလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။

မႃႊသူႊၵီႊ ၻႃႊရူႊသမၢၼ်ႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽူႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃလွင်ႈပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၾၢႆႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

မႃႊသူႊၵီႊ ၻႃႊရူႊသမၢၼ်ႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽူႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃလွင်ႈပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၾၢႆႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ သူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုဝ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Online) ၼမ်မႃးတႄႉတႄႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ထႃႉ ၊လႃႇလိူင်းၸိူင်းၸူးၵၼ်ငၢႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်၊ ပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼမ်မႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈမႃး ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယၢင်ႊႁီႊလီႊ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လၢႆၾၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ Facebook ၼႂ်းၵၢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇ၊ သူင်ႇၶေႃႈမုလ်ႊ ထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉFacebook ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ သၢင်ႈလွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ  လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ Facebook တႄႉပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်မွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈၸႃႉႁၢင်ႈဝူၺ်ႇ ဢၼ်လီၵူဝ်၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလိူင်းၸိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Account တီႈပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်ႊလႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ  ပႅင်းၸင်းၵၼ် ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈယူႇ – ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇ IT ၶဝ်လၢတ်ႈ။

Facebook ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈမီးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2004 ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ် Mark Zuckerberg။ ၽႄႈတိူၼ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2008 – 2009 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉFacebook ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼိုင်ႈဝၼ်း ၽတ်ႉ ၽဵင်ႇမီး 2 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ။ ၽူႈယိင်းၸႂ်ႉ Facebook ၼမ်လိူဝ်ၽူႈၸၢႆး လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုလ်ႊ Facebook Company – ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here