ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ၵိၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼမ်ႉၸႂ်ႉၼမ်ႉၵိၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉတၢၵ်းၼမ်ႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတွင်ႇလိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတွင်ႇလိူဝ်းႁဝ်းယူႇ သဝ်း 28 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉၼမ်ႉၵိၼ် ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းမႆႈမႃးၼႆ ၼမ်ႉၸႂ်ႉၼမ်ႉၵိၼ် တႃႇၸႂ်ႉဢမ်ႇမီး။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးလွင်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းပွတ်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း။ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းတႄႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းမႆႈၸိုင် ၼမ်ႉၸႂ်ႉၼမ်ႉၵိၼ်ၼႆႉ ႁႅင်ႈတႃႇသေႇ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉၼႆႉ မၢင်ဝၢၼ်ႈၶုတ်းၼမ်ႉမေႃႇ လူင်းလိုၵ်ႉ 400 ထတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၺႃးၼမ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

မၢင်ဝၢၼ်ႈ တႃႇတေလႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉၼမ်ႉၵိၼ် လႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၵ်းၼမ်ႉမႃးဝႆႉၸႂ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတွင်ႇလိူဝ်း ယူႇသဝ်း တင်းမူတ်း 28 ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းယူႇသဝ်း မီး 15,000 ၵေႃႉ ။ ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းမႆႈၸိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – DVB

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here