Tuesday, June 25, 2024

မၢႆမီႈမႂ်ႇမိူင်းထႆး တေၵမ်ႉပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် တေႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

Must read

မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေလူတ်းယွမ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် ပုၼ်ႈတႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ။

ၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မိူင်းထႆး ၶျွင်ႉ 3 ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ- မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆမႂ်ႇၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း-
1.လွင်ႈၶၢႆႉၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ၶၢႆႉပိုၼ်ႉတီႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈ(ၶႂၢင်ႉ) မိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ဢဝ်ၽိုၼ်မိူၼ်လိၵ်ႈလၢႆး/ဝတ်းဝႂ် ၸႅင်ႈလၢတ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၸွမ်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

- Subscription -

2.ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် (မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၼၼ်ႉ) ယူႇသဝ်းလိုဝ်ႈယင်ႉၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ။

3.ႁၢမ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ) ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ လိူဝ်သေၵႃႈႁဵတ်း ဝႂ်ဢွၵ်ႇတၢင်း (ပၢတ်ႊသပွတ်ႊ)၊ ၵႃႈဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵႃႈထတ်းထွင်ပၢႆးယူႇလီ။

4.ယိုတ်ႈၶႂၢၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸႅင်ႈပိၼ်ႇ/ၶၢႆႉၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ) ပဵၼ် 30 ဝၼ်း။

5.ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၶၻီး(ဢမု)လွင်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ။

6.ႁၢမ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၵဵပ်းဝႆႉ/ယိုတ်းဝႆႉ ဝႂ်ပၢတ်ႊသပွတ်ႇ၊ ဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။

7.ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တတ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသေ လူတ်းယွမ်းပၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်တၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 5 ႁဵင်ဝၢတ်ႇထိုင် 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ။

8-ပုၼ်ႈတႃႇတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးလိူဝ်မႂ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ။ သင်ဝႃႈသိုပ်ႇ ႁဵတ်းၽိတ်းသမ်ႉထႅင်ႈၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 1 ပီ-ၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ တေပူတ်းဝၢင်းပွႆႇၽႃႈပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉတၢင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵေႃႉႁဵတ်းပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတႃႇမိူင်းၸိုင်ႈထႆး မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်မိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇတေပဵၼ်မၢႆမီႈမႃးၼၼ်ႉ ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇထတ်းထွင်တူၺ်းလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်းသေ တေဢဝ်တၢင်ႇထိုင်ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်မၢႆမီႈၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၸုမ်းၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း တုသိတ်ႇထႃးၼီး ဝဵင်းၶျႃႉဢမ်း ၸႄႈဝဵင်းၽဵတ်းၶျၿူးရီး။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆမၢႆမီႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလူတ်းယွမ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ပီ 2017 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2017 ၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼႃလိူဝ်ႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႇပူးၶျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈဝၢႆႇမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း