ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 100 ၵမ်းပၢႆ

62

ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်126 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo SS from ZBJ VDO-သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉပၢင်ႇသၢႆး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း   လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းမူတ်း 126 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 126 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 1 ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 12 ပွၵ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ 72 ပွၵ်ႈလႄႈ ၼႂ်းထုင်ႉမူပၢင် (မူပန်) သႅၼ်ဝီသမ်ႉ 42 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

 ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ 2,380 ပၢႆ။   ၵမ်ႈၼမ်  ပဵၼ်ၼႂ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမုင်ႈၸူးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ  ၊  တင်းသွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈ ၶႅင်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼင်ႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ