တပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၵူဝ်း တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

76

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၵူဝ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: The Kokang/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  3 ပွၵ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ရမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလယ 41 ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၼႂ်  ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇ 12 မူင်းၶိုင်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼိုင်ႈ ၊ ယၢမ်း 11 မူင်း 35 သမ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ႁိုင် 40 မိၼိတ်ႉ၊ 11 မူင်း 50 သမ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်း တင်းသၢမ်တီႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင် လႄႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2021 မႃး သိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိုၼ်းၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2021 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း တပ်ႉမ 77 တင်း 99 တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈယိုဝ်းၵၼ်တင်းဝၼ်း။ ၾၢႆႇတပ်ႉၵဝ်ႈပၢင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈယိင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

တႄႇၼၼ်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ၵေႃႉယိုဝ်းၵၼ်၊ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ၵေႃႈယိုဝ်းၵၼ် ။ ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ၶိုၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈတပ်ႉမ 77 တင်း 99 ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် သုတ်ႉဢိူမ်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ။

ထုင်ႉလိၼ်တၢင်းမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မၢႆၶဝ်ႈ ၵိုၵ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (1) မၵ်းမၢႆ  မိူင်းၵူဝ်း ပဵၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ။ ပိူင်ၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႄႉ မိူင်းၵူဝ်း ပဵၼ်ၵိင်ႇဝဵင်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ