သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၺႃးမႂ်ငိုၼ်း

260

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ (လွၵ်းၸွၵ်ႇ) မၢင်ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၸပ်းတူဝ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် မႂ်ငိုၼ်းၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit Myanmar Now- ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၾူၼ်းၵႂႃႇ၊ ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်း ၊ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတပ်ႉ ပထူး (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၸပ်းတူဝ် ၺႃးမႂ်ငိုၼ်း၊  ၺႃးထဵတ်ႈထၢမ် ယွၼ်ႉသင် ဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၸပ်းတူဝ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတပ်ႉဢူးၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ႁိမ်းတပ်ႉပထူးၶဝ်ၼႆႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ  သင်ဝႃႈၶဝ်ၵူတ်ႇတူၺ်းဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပႃးၾူၼ်းၸပ်းတူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇၼႆ  ၶဝ်မႂ် ငိုၼ်း 5,000 ပျႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽိုၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈတပ်ႉဢူး ႁိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပထူး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈတေႃႇ ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႉဝၢႆႇႁူဝ်ရူတ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢႆႇၼႃႈတပ်ႉၶဝ်ၶႃႈ။ ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးပႂ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈတပ်ႉၶဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ မႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၶဝ် မႃးပႂ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၽိုၼ်းလႄႈ တပ်ႉဢူး လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၵၼ်ၶႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵၢၼ်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵႂႃႇ သိုဝ်ႉၸၢႆႇဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၽိုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢၢင်ႇတေႃး ၼွင်ၶဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်းဢၼ် တိတ်းတေႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇငၢႆႈမႃးလူမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉလႆႈ လတ်းၼႃႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ) ပထူး လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ