Thursday, July 18, 2024

ၸႂ်ဢမ်ႇယၢဝ်းသေၶႂ်ႈပေႉပုၼ်ႈၼိူဝ်ၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ

Must read

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ပဵၼ်လွင်ႈလီ။ ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ၊ တေလႆႈဝႆႉၸႂ်ယိုၼ်းယၢဝ်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်- မိူဝ်ႈလဵဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

- Subscription -

တွပ်ႇ-ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ငိၼ်းဝႃႈဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PC ၶဝ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပီႈၼွင်ႉဝႃႉ UWSA တင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး။ ငိၼ်းဝႃႈၶဝ်တေၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇၺႃးၵၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီ၊ ၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းမႃးယဝ်ႉတီႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းၼိူဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈ- ပေႃးယူႇတီႈ 7 ၸုမ်းသေႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉ၊ ၼႆႉယဝ်ႉပၼ်ႁႃမၼ်း။ တၢင်းပုၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးသူဢမ်ႇႁပ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC 7 ၸုမ်း ႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇဢုပ်ႇ။ တေႃႈလဵဝ်ႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၵႂႃႇဢုပ်ႇပီႈၼွင်ႉဝႃႉတင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးလီ။

ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈၵႆႉၵႆႉၺႃးၵၼ် ၵႆႉၵႆႉဢုပ်ႇၵၼ်မႃး၊ ပေႃးႁဝ်းမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃး တေလီမႃးယူႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၵႆႉၵႆႉႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ မၼ်းတေမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းၶေးတေငၢႆႈမႃးယူႇ။ ပွင်ႇဝႃႈတၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်းတူင်ႉမႃး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ဢၼ်မၼ်းတိူၵ်ႈတၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းတီႇမႃး၊ ပေႃးဢဝ်တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈၽွမ်ႉယူႇတႃႇသေႇ၊ ၶဝ်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ 7 ၸုမ်း တေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေဢုပ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၸၢင်ႈတေလီမႃးယူႇ- ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ်-ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈသူင်ႇသင်ႇသင်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ- ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် NCA ။ ၵမ်းၼႆႉပေႃးမႃးတူၺ်း NCA ၊ NCA မၼ်းပဵၼ်သင်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်သိၵ်ႈၶူဝ်လႆတႃႇၵၢႆႇၵႂႃႇၸူးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ NCA ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈယိူင်ႈမၢႆသုင်သုတ်း၊ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈလႆႈၸႂ်၊ ပေႃးလႆႈမႃးၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်တင်းသဵင်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ မၼ်းတေပဵၼ်မႃးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၶၵ်ႉမၼ်းဝႃႈ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃး၊ လုၵ်ႉတီႈသၽႃးၶိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ၊ ပေႃးမၵ်ႈမၼ်ႈယဝ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေၶႂ်ႈၶိုၼ်းမႄး မၢႆမီႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ လၢႆးမၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်း NCA ၵေႃႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽွၼ်းၵၢၼ် (Out come) ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းဝႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉသေ တေမႄးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ-ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈသင် ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ လူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈလႆႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်။ ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉမၼ်းလူဝ်ႇပႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈပတ်းပိုၼ်ႉတေပႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသင် ၶႂ်ႈမီးသင် ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်တႆးႁဝ်း။ ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းတေဢဝ်ၵႂႃႇတီႈပၢင်ၵုမ်တၢင်းၼိူဝ်သေ ၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ။ တီႈၼႆႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမေႃဢုပ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉဢုပ်ႇ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပေႉပိူၼ်ႈၵေႃႈ ပေႃးမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇပဵၼ်ၸွမ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၸႂ်ႁဝ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီလီ၊ ဢမ်ႇဝႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈႁႅင်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁႅင်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ၊ ႁႅင်းလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵွပ်ႈႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၸွမ်းဢၼ် NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝႆႉၸႂ်ယိုၼ်းၸႂ်ယၢဝ်း။ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢုပ်ႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈလီ မၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉမၼ်းတေၸၢင်ႈၶမ်ၵၼ်၊ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်သၽႃႇဝမၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၶမ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶိုၼ်းၵႄႈ၊ ပေႃးၵႄႈလႆႈၶိုၼ်းၵႂႃႇ၊ ပေႃးဢုပ်ႇပႆႇလႆႈၵေႃႈ ၵိုတ်းၵမ်းၼိုင်ႈၼႄႇ မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵိုတ်းမႃး 4-5 လိူၼ်၊ လၢႆးမၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း၊ မၼ်းတေယဝ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇႁူႉ။ မိူၼ်တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းမႃး ပေႃးဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႃႈ ပေႃးမီး 6 ပီယဝ်ႉ၊ ပေႃး NCA သမ်ႉတိုၵ်ႉမီး 2 ပီ၊ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈဝႆႉၸႂ်ယိုၼ်းၸႂ်ယၢဝ်း။ ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပၵ်းတႃတူၺ်းပၼ်ၽွင်ႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မၼ်းယူပ်ႈယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တူၺ်းသေၸီႉၸမ်ႈပၼ် ဢၼ်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပႂ်ႉထွမ်ႇပႂ်ႉႁပ်ႉယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်ႁႅင်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇသေ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေလႄႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ၊ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၼႆတႄႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၸဵဝ်းထိုင်ႁိုဝ် ၶႂ်ႈယွၼ်းၾၢၵ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း၊ ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30-31/10/2017 တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း