တူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇၵၢင်ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း လူမ့်သႂ်ႇသၢႆၾႆး တိူဝ့်ၺႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

59

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း တူၼ်ႈမႆႈၺွင်ႇလူင် ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း တီႈႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇမျႃ့ ၵၼ်ႇတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်ႇလူမ့်သႂ်ႇသၢႆၾႆးသေ တိူဝ့်သႂ်ႇရူတ်းၵႃး လႆႈလူ့ၵွႆ ၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ့်။

 ၵူၼ်းတၢင့်ယၢၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်တူၼ်ႈမႆႈလူင် မၼ်းလူမ့်သႂ်ႇသၢႆၾႆး ၊ လၵ်းၾႆးၵူၼ်ႇလူမ်ႉ ၊ တဵင်ၺႃးၵႃး  ။ ၾႆးတႄ့ ဢမ်ႇတၼ်းသျွတ့်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆ့။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ၾူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၵ်း။ လူမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁႅင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ႈမႆ့လူင် ၵူၼ်ႇလူမ့်သႂ်ႇ ရူတ့်ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၵေႃ့ဢၼ်ယူႇဝႆ့ၼႂ်းရူတ့်ၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ ယဝ့်ၵေႃႈ လၵ်းသဝ်ၾႆးဢၼ်မီးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈလူမ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ့်တႄ့ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်းၺႃး ၼႆယဝ့်။

တူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇလူင် ဢၼ်ၵူၼ်ႇလူမ့်ၼႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ  မီးဢႃယုႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေႁူ့ဝႃႈ တူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇလူင် ႁိမ်းၼွင်ၼၢင်းပႃ ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၵိင်ႇမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ယၢမ်ႈႁၵ်းတူၵ်းယူႇ ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ