ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၶၼ်ၶမ်း ႞ ၵျၢပ်ႈထိုင် 19 သႅၼ်ပျႃး

81

ၶၢဝ်းတၢင်း7 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊလႄႈ ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်း။

ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းတေႃႊလႃႊၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ 1 တေႃႊလႃႊ ထိုင် 2100 ပျႃးသေ ၶၼ်ၶမ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း ႞ ၵျၢပ်ႈ ထိုင်1,915,000  ပျႃး။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  – “ၶၼ်ႁဝ်းၶႃႈသိုဝ်ႉသမ်ႉ 1 တေႃႊလႃႊ 2080 ပျႃး၊ ပေႃးၶၢႆၶိုၼ်းသမ်ႉ 2105 ပျႃး ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇၼိမ်သေဢိတ်းၶႃႈ။ လႆႈဝႃႈ ပုင်ႈသုင်သုတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉ ။”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢႆငိုၼ်းတေႃႊလႃႊၼႂ်းယေးငိုၼ်းၶဝ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉလူဝ်ႇၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလႃႊလႄႈၸင်ႇဢဝ်ၶၼ်ငိုၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၊ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ငိုၼ်းတွင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ လႅပ်ႈတေသိုပ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ ၼႆ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ၸုမ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶမ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၼ်ၶမ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႞ ၵျၢပ်ႈ 1,915,000 ပျႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈလၢၼ်ႉ ၶၢႆၶမ်းၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ၶၢႆယူႇ ႞ ၵျၢပ်ႈ 1,930,000 ပျႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ