ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆးထႅင်ႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

86

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ထွၼ်သဝ်လၵ်းႁူဝ်ႉဢၼ်ၶႄႇၶၢမ်းလွမ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆး သွင်ၾင်ႇပၼ်ပဵၼ်ႁႃၵၼ် ။

လၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆ့ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ လၵ့်လွမ့်ႁူဝ့်လႅၼ်လိၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းလိၼ်မိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်းၼၼ့် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်း ပိုၼ့်တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်း ယႃ့ႁူဝ့်ပႅတ်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈလွမ့်ႁူဝ့်ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးၼၼ့် လႆႈၵိုတ်းယၢင့်ဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းပိုၼ့်တီႈ  ၵူတ်ႇထတ်းပိူင် ပဵၼ်  ႁၼ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ လွမ့်ႁူဝ့်ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းလိၼ်မိူင်းတႆး  တၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးတေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈတိုင်းၶမ်း ဢွၼ်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ  ၼႆယဝ့်။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ဢွင်ႇပေ့လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 တင်း 2020 ၼၼ့် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း   တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇ  တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ၵဵပ်းမၢႆၶေႃႈမုၼ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်တၢင်ႇထိုင်ငဝ်ႈငုၼ်းဝႆ့ၶႃႈဢေႃႈ။  သင်တၢင်းၾင်ႇ မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇလွမ့်ႁူဝ့် ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈတႄႉ ပၼ်ႁႃမၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇ ယႂ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ။  သင်ဝႃႈ ၸူးဢဝ်ႁူဝ့်လဵၵ်းဢၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၸၼ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းတႄႉ တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။ မိူဝ်ႈပႆႇလွမ့်ႁူဝ့်ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ထပ်ႈသွင်ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်လူး။ ယၢမ်းလဵဝ်   ပေႃးၶဝ်လွမ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၾင်ႇမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ႉလဵၵ်းထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶႄႇလွမ့်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်းၼႆ့ မၢင်တီႈၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃး   40 -50 ထတ်း/ ပေႇပၢႆ၊ မၢင်တီႈ  ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးထိုင် 60 ထတ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး – ဝႃႈၼႆ။

“ ဢၼ်ၶဝ်လွမ့် ၼႆ့ ၶဝ်မႃးလွမ့်ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ၶဝ်ႁိပ်ႈလွမ်ႉ ၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းလႂ် ႁႂ်ႈယဝ့် 40 ထတ်းတေႃႇမိူင်းလႅင်း။ ပေႃးမိူင်းလႅင်းသမ့် ၵိုတ်းယၢင့် ႁဵတ်းၼႆ”- ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼၼ့် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ့်တီႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ယႃ့ႁူဝ့်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ လွမ့်ၶဝ်ႈမႃးထပ်ႈသွင်ၼၼ့်ပႅတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၼၼ့်မႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈပႆႇ သိုပ်ႇလွမ့် ထႅင်ႈ သေ ႁၼ်ၵိုတ်းယၢင့်ဝႆ့  ယူႇဝႃႈၼႆ။

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်းၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းသေ သူင်ႇၸူးတၢင်းၾၢင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဝႆႉယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ့်လွမ့်ႁူဝ့်ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်းၼႆ့  ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ   ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ တၢင်းၾင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ်  တႄႉဝႃႈ သင်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၶႄႇ ယူႇတၢင်းလင် ဢီးသူၼ်း ၸႂ့်ႁဵတ်းၸိုင် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတေႁတ်းလွမ့်ႁူဝ့်ၶဝ်ႈမႃး ႁင်းၵူၺ်းၼႆ့ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ့် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼၼ့်ၵေႃႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈ ႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမၢ ၼ်ႈႁဵဝ်း ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵၵ်းတူဝ် ယူႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ့်။ ၼၼ့်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွမ့် ႁူ ယႃ့ႁူဝ့်ပႅတ်ႈ ၼႆယဝ့်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ