Saturday, June 15, 2024

ၵႃႈၾႆးၾႃ့ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈၵႃလီ့ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွင့်ၶၢင်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆ့ ၵႃႈၾႆးၾႃ့ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွင့်ၶၢင်း ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ  ။

Photo TheVoice- မီႊတႃႊၾႆး

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ တင်း လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆ့ ၵႃႈၾႆးၾႃ့ တီႈဝဵင်းၵႃလီ့ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွင့်ၶၢင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၼ် ၼႆယဝ့်။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ၵႃလီ့ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆ့ ၵႃႈၾႆးၾႃ့ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆ့ ယၢမ်ႈၸႂ့်ၾႆးမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ၼမ့်၊ ႁုင်ၶဝ်ႈ၊ တင်ႈၼမ့်မႆႈ၊ တႆႈၾႆး၊ မီးတူႈယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈသဵင်ႈၵူႈလိူၼ် 3 ႁဵင်ပၢႆ ထိုင် 4 ႁဵင်ၵႃႈၼႆ့ၵူၺ်း  ။ ထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ် 7 တင်း လိူၼ် 8 ၼႆ့ ၵႃႈၾႆးၶိုၼ်ႈၽႅဝ် 8 ႁဵင်ပၢႆ ၵမ်းလဵဝ်။ ၵႃႈ မၼ်းၵေႃႈ ပဵင်းၵၼ်တင်းသွင်လိူၼ် မိူဝ်ႈလိူၼ် 7 ၼၼ့် သဵင်ႈပႅတ်ႇႁဵင် 9 ၶၼ်၊ ၼႂ်းလိူၼ် 8 ၵေႃ့ လႆႈသဵင်ႈပႅတ်ႇႁဵင်ပၢႆ 9 ၶၼ် ပဵင်းၵၼ် ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈဝႆ့ယူႇၶႃႈၼႃ၊ မၼ်းလူဝ်ႇမီးလွင်ႈ ၵႃႈၶၼ်လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈလူင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉ မႃးဢၢၼ်ႇမီႊတႃႊမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶဝ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈထိုင်တီႈလႆႈၵဵပ်းၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇသပ်းၸႅင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းလီလီ။

“ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈဝတ့်ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၾႆး သႅၼ် ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈလႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ဝႃႈ 2-3 မိုၼ်ႇၵႃႈၼႆ့ၵူၺ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆ့ သဵင်ႈသႅၼ်ပၢႆၶႃႈၼႃႇ တူၵ်းၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈၼႆ့”- ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵႃလီ့ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယဝ့်ၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸႂ့်မႃး လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၾႆး လိူၼ် 3 မိုၼ်ႇပၢႆၼၼ့် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆ့ လႆႈသဵင်ႈ ၵႃႈၾႆး ဢမ်ႇယွမ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃး ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵႃလီ့ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့သေ ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပွတ်းဝဵင်းၵႃလီ့ ဢွၼ်ပွင်းၶၢင်းၵၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်သူဝ်ႊသိူဝ်ႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊတင်းၼမ် လွင်ႈၵႃႈၾႆးၾႃ့ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ယဝ့်ၵေႃႈ ၼႂ်းသွင်လိူၼ်ၼႆ့ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၾႆးၾႃ့ၶဝ် ဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈမီႇတႃႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈလိူၼ် ပူၼ့်မႃး တႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၸေႈသေ မႃးၵဵပ်းၸိူင့်ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵႃလီ့လၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း