သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

132

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ထႅမ်ႁႅင်းမုင်ႈၸူး တၢင်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆ့ တီႈၵၢင်းမၢၵ်ႇ ၼင် ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မိူင်းၵူဝ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ့် ၶဝ်မႃးၵိုတ်းလိုဝ်းတီႈပၢင်ႇမၢၵ်ႇၼင် မိူဝ်ႈဝႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈ ပဵၼ်ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊ ၵႃးသိုၵ်း တင်းၼမ် ယဝ့်ၵေႃႈ ၵႃး Vego ၸိူဝ်းၼႆ့ထႅင်ႈ တၢင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းမႃး။ ယဝ့်ၵေႃႈ မႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆ့တီႈၼၼ်ႈ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်း၊ ပွင်ႉလႃႇသဵင်ႁႅင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ့်ယမ်သင်ၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ့်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း တၢင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ၵိဝ်ႇၵူၵ့် ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ့်သေ ႁၢၼ့်တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၵူႈဝၼ်း ၼႆ ယဝ့်။

ဢိင်ၼိူဝ် သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၼႆ့သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းသွင်ႁဵင်ယဝ့် ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ် ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆ့ ပဵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ့်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢင်ၵေႃ့ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၵမ့်ဢွၼ်တၢင်းၼၼ့် ဢမ်ႇလႆႈသင်မႃး ၵေႃႈ မီး။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ့် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ် ၵၼ်။ ယဝ့်ၵေႃႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆ့ လူဝ်ႇတင်းၼမ်”- ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မိူင်းၵူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ့်ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် တီႈလွႆၽွင်းသႅင် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၽွင်းသႅင် ၼၼ့် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၺ်းဢမ်ႇပေ့ ယၢမ်းလဵဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈမိူင်းၵူဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် တီႈၽွင်းသႅင်ၼၼ့် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ့်။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းလူ့တၢႆၼမ် ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ့် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈ ဢွၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ