သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈသွၵ်ႈၶႅၵ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

69

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ သွၵ်ႈၶႅၵ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝၢႆးလင် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၽႅတ်ႈ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ။ ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF  လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ (သေးတၢၼ်း) ။

“ၶမ်ႈဝႃး ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ မႃးတီႈႁိူၼ်း သီႇတူႇႁဵင်းၶဝ်သေ မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်းထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၶႅၵ်ႇ ၼႆဝႃႇ။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ႁၼ် သီႇတူႇႁဵင်း ၵေႃႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၾူၼ်းမၼ်းသင်မၼ်းၵေႃႈဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း” – ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် သီႇတူႇႁဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သီႇတူႇႁဵင်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃယုမီး 28 ပီ။  ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ယူႇၵိုၵ်းၵပ်းပေႃႈမႄႈ တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇလၢႆလၢႆၵမ်းသေတႃႉ ဝၢႆးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းသင် ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ သေးတၢၼ်း ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵၢတ်ႇလေႃႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးထပ်းၵၼ်ၶိုၼ်း – ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ