သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုင်ႈ 50%

135

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထုင်ႉမၢဝ်း လုၵ်ႉတီႈ 200 ပျႃး တေႃႇ 1 ယႂၼ် ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 300 ပျႃး ပၢႆ လႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15/9/2021

ဝၼ်းတီႈ 15/9/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 ႁဵင် လႆႈငိုၼ်းၶႄႇ 3 ယႂၼ်ပၢႆပၢႆ။ 1 ယႂၼ် ငိုၼ်းၶႄႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မီး 312 ပျႃး။ မိူဝ်ႇပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉၶၼ် ငိုၼ်းမီး 1 ယႂၼ် – 208 ပျႃး။

ၸၢႆးလႅင်းၸဝ်ႈၶွင် လၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈ​​ၵေႃႇၵၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ​​ၵေႃႈပိူင်ၼိူင်ႈ  ၵွပ်ႈ​​ယေႃးၵႃႇ​​Covid ​​ၵေႃႈပိူင်ၼိူင်ႈ ၼႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ  လိၼ်ပုၼ် ၼိုင်ႈထူင်ၵႃႈၶၼ်မီး 5500 ပျႃး၊ တေႃႈလဵဝ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 11000 ပျႃး၊  ၶၼ်လဵၵ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် 1 တၼ်ႊ ၼႆႉ လုၵ်ႉ 4800 ယႂၼ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 8000 ယႂၼ် ပၢႆယဝ်ႉဢေႃႈ” – ဝႃႇၼႆ။ ​​

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၾႃႉ)၊ ငႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႄႈ ၶၼ်ဢမ်ႇပေႃးၶိုၼ်ႈ လူင်းသေတႃႉ ၶၼ်ထူဝ်ႇလိူင် လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းတႄႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်။

မိူဝ်ႈပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၼိုင်ႈၸွႆႉ 4,500 ပျႃး၊ တေႃႈလဵဝ်ၶိုၼ်ႈထိုင် 5,500 ပျႃး၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼိုင်ႈၸွႆႉ 1,500 ပျႃး၊ တေႃႈလဵဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် 2,000 ပျႃး၊ ထူဝ်လိူင် ၼိုင်ႈထူင်ဢၼ်မီး 30 ၸွႆႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ 65,000 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 120,000 ပျႃး။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼႆႉသေ ၸိူင်ႉၼင်ႇတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်း ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းထႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 သႅၼ် လႆႈငိုၼ်းထႆး 2300 ဝၢတ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် 1 သႅၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းထႆး 1500 ဝၢတ်ႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ