သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇ လႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင်တင်းၼမ် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

110

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ၵႅဝ်ႈသႅင် ၼႂ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 တႃႇတေမေးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢင်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶုတ်းႁၼ်ၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇလၢႆသူႇ လႄႈ ၵႅဝ်ႇသႅင်ပၢၼ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ လၢႆပိူင်  ။

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶုတ်းႁၼ်ႁုၼ်ႇ ႁၢင်ႈၽြႃး ၶႃႈ။ ၶုတ်းလႆႈလၢႆသူႇဢၼ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်ၶုတ်းႁၼ်  ႁုၼ်ႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင်ၼၼ်ႉ  ႁၼ်ၺႃး ၽြႃး ဢုတ်ႇ၊ ၽြႃးႁိၼ်ၶၢဝ်၊ ၽြႃးတွင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵႅဝ်ႈသႅင် ပၢၼ်ၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢင်းသႅင်၊ ဝႅၼ်၊ ငိုၼ်းတႅင်းၵႃး ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၾၢႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ၸႅင်ႈလၢတ်ႈမႃးတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶုတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ၽြႃး၊ ၺႃးငိုၼ်း၊ ၺႃးၶမ်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈယူႇၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ။ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇ လႆႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃးလီၶႃႈ။ ဝႃႈၶုတ်းလႆႈၽြႃးလၢႆသူ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tai TV Online ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ၶူဝ်းၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်လႂ် ဢမ်ႇ ႁူႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႃယု 80 ပၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွင်းမူးၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းမီးဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ဢၢပ်ႈ တေမီးဢမ်ႇတဵမ်ႇ 300 ပီ၊ ၶူဝ်းၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမေးၵုမ်းလုမ်းလႃးၵွင်းမူး ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉၸိုင် တေဢဝ်ထႃႇပၼႃႇဝႆႉ တီႈဢွင်ႈၵဝ်ႇမၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇၼႆႉ မီးၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်လူင်ၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – ထုင်ႉယိူင်း တၢင်းၵႂႃႇ ထမ်ႈလူင်တွင်း တေယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 7-8 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ