ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ Lockdown ဝႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယင်းတိုၵ်ႉမီး

42

တႃႇၵႅတ်ႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ယႃႇႁႂ်ႈၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  မႃးထႅင်ႈၼႆသေ  Lockdown ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉတိုဝ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယူႇ။

Photo ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ- ႁၢင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႊတွင်ႊ ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

Lockdown ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈဝႆႉၼႆႉ တႄႇ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/9/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယူႇၶႃႈ၊ လွၵ်ႊတွင်ႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ။ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးယူႇ။ ဢမ်ႇႁူႉပၵ်းပိူင်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူႉ ယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပီႈ ၼွင်ႉၶႄႇတင်း မၢၼ်ႈၶဝ် တႄႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၶႃႈလူင်”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ မိူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈလဵပ်ႈပၼ်တူၺ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ဝၢႆးသေ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။   တီႈတႄႉမၼ်း ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၢႆဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းလႄႈ ပိူၼ်ႈၸင်ႇဢွၼ် ၵၼ်လွၵ်ႊတွင်ႊၵၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းၸွမ်း ၼႆႉယၢပ်ႇတႄႉၶႃႈ”- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊမတီႊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်း Lockdown ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယင်း ပႆႇလူတ်းယွမ်းလူင်း၊ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ယူႇ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်း 5 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၵူတ်ႇထတ်း 18 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပႆႇလူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉၶႃႈ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်။ ၽွင်းလွၵ်ႊ တွင်ႊဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်သမ်ႉ ၼမ်မႃးထႅင်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆတႄႉ  သင်တဵမ် 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇလွၵ်ႊတွင်ႊထႅင်ႈႁိုဝ်  ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တေတူၺ်းငဝ်းလၢႆးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် တေလူတ်းယွမ်းပၼ် မၢႆမီႈႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ် တေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၵူႈသဵၼ်ႈ။ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၸွမ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇၵူႈဝၼ်း ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 5 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 200 ပၢႆ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ