ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉပူႇယႃႈ ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်း ၵေႃႉ႞ တၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် သီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ – သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ လၢၵ်ႈလႅဝ်း လမ်းၽၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လူႉတၢႆ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵတ်းၸွမ်း။

Photo Sai- ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇလႄႈ ပႃႈၼၢင်းလူႇ ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၽၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် သီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸၢႆးတွမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် ၵူၺ်းၼင်ႇၵၼ် ယွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ လၢၵ်ႈလႅဝ်း ၽၼ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇ ၺႃးၽၼ်းၸွမ်းၶႅၼ်ၸွမ်းတူဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းသေလူႉတၢႆ။ မေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းလူႇၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်တီႈမိုဝ်း။

ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉတိတ်းၸပ်းၵၼ် ၸၢႆးတွမ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တေၵႂႃႇၵိၼ်ယႃႈ ယွင်ႇမႃးၶႃႈယူဝ်ႉ သမ်ႉမႃးၽိတ်းၵၼ် တၢင်းၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇ ၼၢင်းလူႇၶဝ် ၼႆသေ ၸၢႆးတွမ်ႇသမ်ႉ လၢၵ်ႈဢဝ်လႅဝ်း ၽၼ်းသႂ်ႇၶႃသွင်ၽူဝ်မေး။ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇသမ်ႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃမိူဝ်းၶိူဝ်း လႅပ်ႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ တၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႇ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၼႆႉ ၵူၺ်း ၶိုၼ်းဢဝ်ပွၵ်ႈမႃး သဵင်ႈတီႈႁိူၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶိူဝ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်ၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 8 လၵ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ် မေးၼၢင်း ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇ ၼၢင်းလူႇၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇလႅဝ်းၽၼ်းၺႃးႁူဝ်ၼိဝ်ႉပုၵ်း ပူတ်းၵႂႃႇ ၽၼ်းၺႃးၶႅၼ်ၾၢႆႇၶႂႃထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်။

ၸၢႆးတွမ်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႉၽၼ်းသႂ်ႇ သွင်ၽူဝ်မေးၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾၢႆႇဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် တီႉၺွပ်းသူင်ႇပၼ်တၢင်း SSPP ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတွမ်ႇၼႆႉမေးၼၢင်းမၼ်းၸိုဝ်ႈၼၢင်းၸိင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ်၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇပႆႇပေႃးႁိုင်။ ၶႃမီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယင်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉယူႇ။

တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးပႃႉသူၺ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/7/2021။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ