တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လူမ်ႇယိုဝ်း ၽဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်

351

တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF မိူင်းတႆး လူမ်ႇယိုဝ်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီး ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ။

ဝၼ်းတီႈ 15/7/2021 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူမ်ႇယိုဝ်း သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူႇယႃး ဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းၼွင် – ဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လွင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း/ ပွမ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢႆလၢႆၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် သေဢိတ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူယႃး-မိူင်းၼွင်” ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းတၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႅင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်း/ ပွမ် ဢၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ် /ၵႂင်မိူၼ်တင်းတင်ႈၸႂ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“(1)ၵေႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂင်၊ (2) ၵေႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ သိုၵ်းတႆး သွင်တပ်ႉ ၵုမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈသင် (3) ႁဝ်းႁဵတ်းၼႄၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်။ တီႈတႄႉ ၸုမ်းၼႆႉ ထုင်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉဢမ်ႇမီးသင်။ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်။ ၶႃႈဝႃႈတႄႉ ထိုင်ၶၢဝ်း ပႃႇတီႇတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတႆး လူဝ်ႇႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ပွႆႇဝႆႉႁဵတ်းၼႆ တႄႉဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဢမ်ႇလီတၢင်းၼႃႈ” – ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

တင်ႈတႄႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ မႃးသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ဝႃႈ ၶွတ်ႇတင်ႈဝႆႉယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇႁၼ် ၼႄၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်လႆႈ။

သမ်ႉထႅင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၵူၼ်းမိူင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၼႅဝ်းႁူမ်ႈၾႅတ်တရႄႇမိူင်း SSLP/ SSFF ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ – “တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လိုပ်ႈႁေႃႈ ထွၼ်ႁွၵ်ႈထွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႅတ်ႈ”  ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽ လႄႈ ၸဝ်ႈလၢႆးလူင် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်း 3-4 ၵေႃႉ ပွမ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၵူၺ်း။ ဢမ်ႇပႆႇမီးပႃႇတီႇ တႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႄႉ ၼင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ – ၼႆ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတႆးလၢႆၸဝ်ႈယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ