ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

411

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။  

Photo Muse Youth-ႁၢင်ႈၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းထိုင်ႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁွင်းလွႆ ဢိူင်ႇၼွင်လွင်း ၸႄႈ ဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး  မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး 5 ၵမ်းသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်း။  

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈသိုၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မီးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး 5 ၵမ်း တီႈႁူ၊ တီႈၶႅၼ် လႄႈ တီႈ ပုမ်မၼ်း 3 လုၵ်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉပႃးတပ်းမၼ်းၸၢႆးလႄႈ   ပဵၼ်ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ် ၼႆ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼ င်ႇၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ/ ယူဝ်းယူဝ်း ၵူၺ်း။ မၼ်းၸၢႆး ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးသူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း ၽႂ် မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

Photo Muse Youth-ႁၢင်ႈၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းထိုင်ႁိူၼ်း

ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢမ်ႇ – ပႃႈယဵၼ်ႇ မီးၼွင်ႉၸၢႆးဝႆႉ 2 ၵေႃႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်းၼၢင်းၸၢမ် မီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ 3 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ