ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
360

ၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉပႆတၢင်းယူႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Image:CJ/ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ထုၵ်ႇယိုဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 2/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 35 ပီ ပႆတၢင်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထၢမ်သင်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႇ ဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆႇၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ ပဵၼ်ၵွင်ႈ Sniper ယိုဝ်းသႂ်ႇၶႃႈယူဝ်ႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၵိင်ႇႁႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢေႃႈ။ ၵေႃႉတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တၢႆယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်လႂ်ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆႇၶုၼ် မိူင်းပၢႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ