ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်လူင် မႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈလႄႈ ၵဵပ်းၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇငိူင်ႉ

0
331

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ၵႆႉၶတ်းသေႃး ဝႆႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းဝႆႉ ၵိုၵ်းၵၢတ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၶူဝ်း ၵဵပ်းလဵင်း ငိူင်ႉၶၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၵၢတ်ႇပၢင်လူင်

သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ် မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၾႆးၵႆႉမႆႈၵၢတ်ႇမႆႈသႃးလႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၶူဝ်း ဢၼ်ၵႆႉဝႆႉၵိုၵ်းၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶၢႆႉဝႆႉတီႈႁိူၼ်းတီႈယေးၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်း ၶၢဝ်ႇၶဝ်ႈမႃးသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵပ်းထၢမ်ၵၼ်တူၺ်း တီႈၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းၶၢႆ ၶူဝ်းၸွမ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼွၼ်း ဢမ်ႇလပ်းၵၼ်တင်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမႃးမီးႁိမ်းၵၢတ်ႇၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ပၢင်လူင် ၵႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝႆႉတီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ မႆႈၸႂ်ႁႅင်း ထိုင်ဢမ်ႇပဵၼ်လပ်း ၵူဝ်မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ၊ ၵူဝ်မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၊ ၵူဝ်ပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၾႆးမႆႈၵတ်ႇ၊ ၵူဝ်ၶူဝ်းဢၼ်ဝႆႉၵိုၵ်းၵၢတ်ႇသုမ်း ၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ပၢင်လူင် ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ(2/6/2021) ၵႂႃႇမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်လႄႈ ၼႂ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၶူဝ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းဢေႃႈ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဝႆႉ သင်ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇလီၼႆ တေၸၢင်ႈယုၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်”-  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင် 2 လုၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လင်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ