တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

0
503

တႆးႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆး RCSS တင်း SSPP ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉတုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2021 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁူၺ်းသူၼ်းဢဝ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈ ၶူပ်ႇ 63 ပီၼႆႉသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်ႁၵ်ႉ ၽူႈမၢႆ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႆးဝႆး ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသမ်ႉတေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း ပေႃးလႆႈပၢႆႈၼႆၵေႃႈ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 7-8 ဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လူႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လူႉၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းပၢႆႈသေ တႅမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “ ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS တင်း SSPP ၵိုတ်းလွင်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵမ်းလဵဝ်ဝႆးဝႆး သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး” – “သၢၼ်ၶတ်း တႆးတေႃႇ တႆးတိုၵ်းၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ RCSS တင်း SSPP” –  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႈတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးမႃး 3 ၶၵ်ႉ/ ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

Image: ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉတုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

မိူၼ်ၼင်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် RCSSလႄႈ SSPP ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေၵမ်း။ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇ သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တင်းSSPP ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေၵမ်း။ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်ၸုမ်း ၶိုၼ်းမေးၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တႃႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း လႆႈ ပီ 2019 May (11) ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းသေၵမ်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး တင်းသွင်ၸဝ်ႈသွင်ၾၢႆႇ ပေႃးတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃး ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵိုတ်း ယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း သေၵမ်း၊ တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းပၢင် တိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ်သဵင် ႁူဝ်ၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈ ၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသေ တမ်းဝၢင်းမူႇပိူင်ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ/ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉတုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း RCSS တင်း SSPP ၊ RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ RCSS တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ